Odlade torvjordar och växthusavgång : effekter av pH, temperatur och vattenhalt

University essay from SLU/Dept. of Soil and Environment

Author: Lisette Nordgren; [2021]

Keywords: odlad torvjord; pH; kalk; växthusgaser;

Abstract: Torvmarker utgör potentiella sänkor av växthusgaser (VHG) och täcker en betydande andel av Sveriges yta. Förra seklet dikades en stor del av markerna för odling m.m. vilket i nutid har lett till en ökande problematik med mikrobiell nedbrytning och torvförlust. Detta avger emissioner som på olika sätt kan mildras enligt forskningen. Syftet med arbetet var att undersöka VHG från en odlad torvjord (Broddbo fältförsök i Uppland) med okalkad (A) och kalkad jord (C=20 ton CaCO3/ha). Jorden studerades i fält och på labb. Först vid olika temperaturer utifrån CO2-avgång från prover tagna på hösten och våren. Sen vid olika vattenfaktorer med VHG-mätning av de senare proverna i enlighet med frågeställningarna. VHG anpassades med linjär regression från data (ppm mot tid) med Vaisala GMP343 och GASMET GT5000 terra, till olika medelflöden. Temperaturkoefficienten (Q10) studerades i fyra steg mellan 3–25°C för 36 cylinderprover (Ø:7,5; h:10cm) som inhämtades i november 2020 och motsvarande från våren 2021. Vattennivåer och vattenhalter (i volymprocent) studerades i fyra olika steg med vattennivåhöjning och torkning på labb under mätning av vårens (18) prover. Inga statistiskt signifikanta skillnader fanns mellan led A och led C. Q10 gav dock något högre mätvärden för led A än för led C vid 3–13 och 20–25°C utifrån flödet av CO2 som var som högst från vårens led C. Främst avgick N2O vid 2,5 cm vattennivå och vid 5 cm där i snitt 1,7 μg/h avgick för led A. Stigande vattennivåer antogs öka denitrifikationen. CO2-flödet avtog något mellan 2,5-7,5cm vattennivå. Vid 10 cm (nära vattenmättnad) gavs en signifikant ökning som berodde av mätfel. Avtagande vattenhalt (från ca 70%) ökade emissionen av CO2 för båda led (A:R2=0,22, p-värde=0,02; C: R2=0,24, p-värde=0,01). Emissionen för led C översteg A men trenden avtog något vid en vattenhalt på ca 58% när jorden var som torrast under mätning. Fältmätningarna överensstämde delvis med labbdata och fler upprepningar hade behövts. Torvjordar är komplexa ekosystem som beror av många faktorer och för att kunna utreda, anpassa och förbättra metoder och modeller behövs mer forskning på området.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)