Att vara queer eller inte vara queer? : En studie av Pedro Almodóvars film utifrån ett queerteoretiskt perspektiv

University essay from Stockholms universitet/Filmvetenskapliga institutionen

Author: Linda Lindgren; [2006]

Keywords: ;

Abstract:

Uppsatsens syfte är att utifrån en analys av Pedro Almodóvars film och en överskådlig sammanfattning av queerteoretiska resonemang, undersöka hur kön, genus och sexualitet avslöjas som konstruktioner samt hur genusnormer, heteronormativitet och dikotomier problematiseras i Almodóvars film. Metoden består av att analysera filmerna utifrån ett queerteoretiskt perspektiv. Uppsatsen redogör för centrala delar i queerteorin med inriktning på Judith Butlers resonemang kring den heterosexuella matrisen och genusperformativitet. Ett fokus ligger också på filmrepresentation och subversiv potential i queerteorin med inriktning på subversiv genusperformativitet, genusvariationer, transsexualism och camp. Relevant forskning kring Almodóvars filmrepresentation redogörs och problematiseras för att sedan övergå till fyra självständiga analyser av utvalda filmer: Bind mig! Älska mig! (1989), Höga klackar (1991), Allt om min mamma (1999) och Dålig uppfostran (2004). Slutsatsen blir att Almodóvars film synliggör kön, genus och sexualitet som sociala, kulturella och normativa konstruktioner samtidigt de avslöjar kopplingar mellan dessa kategorier i den heterosexuella matrisen. Dessutom konstateras det att samtliga filmer ger uttryck för ett avståndstagande från dikotom kategorisering. Dessa faktorer resulterar tillsammans i att Almodóvars film ger uttryck för de subversiva potential queerteorin förespråkar. De erbjuder möjligheter för en dekonstruktion av kategorier och dikotomier samtidigt som de öppnar uppför för en rekonstruktion av kön, genus och sexualitet och en möjlighet för dem att existera utanför normativa maktstrukturer.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)