Essays about: "structure proposal"

Showing result 1 - 5 of 266 essays containing the words structure proposal.

 1. 1. Skogslekplatsen : ett idéförslag för en lekmiljö i Hammarbyskogen

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Rebecca Eurenius; [2024]
  Keywords : Lekmiljö; naturlek; landskapsarkitektur; temalekplats;

  Abstract : Med förtätning av städer riskerar grönområden att minska i storlek och antal. Det kan leda till sämre förutsättningar för barns lek, vilket kan påverka deras hälsa och utveckling negativt. Att vistas eller leka i naturen har visats sig ha flera positiva effekter. READ MORE

 2. 2. Security in the context of the European semiconductor industry : A qualitative content analysis of the European Chips Act

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  Author : Henrik De Laval; [2023]
  Keywords : ;

  Abstract : Semiconductors are essential in virtually all electronic devices, ranging from civilian to military applications. The semiconductor industry is therefore a critical, and arguably strategic and security-related, industrial sector. READ MORE

 3. 3. Analysis of Mutable Game Environments Built on a Tetrahedral Mesh : Tetras, a Potential Alternative to Voxels

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Noah Tell; [2023]
  Keywords : Voxels; Tetrahedron; Tetrahedral Mesh; Tetrahedralization; Tessellation; Mutable Environment; Editable Terrain; Deformable Environment; Boolean Operations; Real-Time; Computer Games; Computational Geometry; Voxlar; Tetrahedror; Tetrahedralisering; Tessellering; Formbar Terräng; Booliska Operationer; Realtid; Datorspel; Beräkningsgeometri;

  Abstract : Historically 3D game environments have almost always been immutable. Mutable environments are a technical challenge that will affect performance. For games of the future to continue approaching realism, mutable environments are an essential step. READ MORE

 4. 4. Rum för barn : ett gestaltningsförslag för Vaksalaskolans skolgård samt omgivande gaturum som ger plats för barn och unga

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Klara Allenmark; Linnea Modalen Sjökvist; [2023]
  Keywords : Skolgård; samnyttjande; barnkonventionen; gaturum; lekvärden; lekgata; miljöerbjudande; rörelsefrihet;

  Abstract : 88% av Sveriges befolkning bor i tätorter, vilket endast utgör 1,3 % av Sveriges totala yta. Urbaniseringstrenden förväntas fortsätta och barns miljöer är de som försvinner först då konkurrensen om ytan är stor. Då barn spenderar majoriteten av sin vakna tid på skolan, får skolgården en allt viktigare roll i barns uppväxtmiljö. READ MORE

 5. 5. Alléer i stadsrummet : ett konceptuellt gestaltningsförslag för Hertig Karls allé i Örebro

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emmy Nilsson; [2023]
  Keywords : Hertig Karls allé; alléer; biotopskydd; biotopskyddsområde; blandallé; träd i urbana miljöer;

  Abstract : Till följd av almsjukan som spred sig över Sverige i början av 2000-talet, förlorade Hertig Karls allé i Örebro succesivt alla sina almar (Ulmus glabra) innan 2014, och lämnade det karaktäristiska gaturummet tomt. Enligt kommunen skulle en ny gestaltning komma efter avverkningen. READ MORE