Essays about: "structure proposal"

Showing result 1 - 5 of 263 essays containing the words structure proposal.

 1. 1. Security in the context of the European semiconductor industry : A qualitative content analysis of the European Chips Act

  University essay from Stockholms universitet/Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer

  Author : Henrik De Laval; [2023]
  Keywords : ;

  Abstract : Semiconductors are essential in virtually all electronic devices, ranging from civilian to military applications. The semiconductor industry is therefore a critical, and arguably strategic and security-related, industrial sector. READ MORE

 2. 2. Analysis of Mutable Game Environments Built on a Tetrahedral Mesh : Tetras, a Potential Alternative to Voxels

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Noah Tell; [2023]
  Keywords : Voxels; Tetrahedron; Tetrahedral Mesh; Tetrahedralization; Tessellation; Mutable Environment; Editable Terrain; Deformable Environment; Boolean Operations; Real-Time; Computer Games; Computational Geometry; Voxlar; Tetrahedror; Tetrahedralisering; Tessellering; Formbar Terräng; Booliska Operationer; Realtid; Datorspel; Beräkningsgeometri;

  Abstract : Historically 3D game environments have almost always been immutable. Mutable environments are a technical challenge that will affect performance. For games of the future to continue approaching realism, mutable environments are an essential step. READ MORE

 3. 3. Rum för barn : ett gestaltningsförslag för Vaksalaskolans skolgård samt omgivande gaturum som ger plats för barn och unga

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Klara Allenmark; Linnea Modalen Sjökvist; [2023]
  Keywords : Skolgård; samnyttjande; barnkonventionen; gaturum; lekvärden; lekgata; miljöerbjudande; rörelsefrihet;

  Abstract : 88% av Sveriges befolkning bor i tätorter, vilket endast utgör 1,3 % av Sveriges totala yta. Urbaniseringstrenden förväntas fortsätta och barns miljöer är de som försvinner först då konkurrensen om ytan är stor. Då barn spenderar majoriteten av sin vakna tid på skolan, får skolgården en allt viktigare roll i barns uppväxtmiljö. READ MORE

 4. 4. Alléer i stadsrummet : ett konceptuellt gestaltningsförslag för Hertig Karls allé i Örebro

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Emmy Nilsson; [2023]
  Keywords : Hertig Karls allé; alléer; biotopskydd; biotopskyddsområde; blandallé; träd i urbana miljöer;

  Abstract : Till följd av almsjukan som spred sig över Sverige i början av 2000-talet, förlorade Hertig Karls allé i Örebro succesivt alla sina almar (Ulmus glabra) innan 2014, och lämnade det karaktäristiska gaturummet tomt. Enligt kommunen skulle en ny gestaltning komma efter avverkningen. READ MORE

 5. 5. Grönska i stadens små rum : omgestaltning av en lastgata till gröna vistelseytor på Norrmalm, Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Elsa Drettner; [2023]
  Keywords : fickparker; förtätning; urban grönska; sociala mötesplatser; stockholms arkitekturpolicy;

  Abstract : Sverige är ett av Europas mest glesbefolkade länder. Samtidigt står delar av Stockholm för de absolut mest tätbefolkade områdena i Europa. Stockholms innerstad har en genomsnittlig befolkningstäthet på över 9000 invånare per kvadratkilometer, och en del av Södermalm utgör den sjätte mest tätbefolkade kvadratkilometern i hela Europa. READ MORE