FPT hos föl med fokus på stödmatning

University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

Abstract: Stoets kolostrum är mycket viktigt för det nyfödda fölet då dem föds helt utan antikroppar vilket gör att de lättare blir mottagliga för infektioner. Failure of Passive Transfer (FPT) och Partial Failure of Passive Transfer (PFPT) definieras som ett för litet upptag av maternala antikroppar hos fölet och är en bidragande orsak till sekundära sjukdomar, till exempel sepsis. Gränsvärden för serumkoncentrationen av IgG-nivån för total FPT och partiell FPT (PFPT) är inte helt givna. Vanligen används en IgG-nivå under 2 g/l för vad som räknas som total FPT och PFPT anses föreligga om IgG-nivån ligger mellan 2-8 g/l. Grundorsaken till FPT kan bero på ett flertal saker och därför kan det vara fördelaktigt att diagnostisera sjukdomstillståndet tidigt och behandla i ett tidigt stadie. Ett föl som inte kan dia själv på grund av sjukdom kan behöva stödmatas. Sjukdomstillståndet FPT gör att fölet blir känsligare för infektioner vilket har ett samband med ett för litet upptag av antikroppar och medför att hygienen är extra viktig vid stödmatning. Administrering av näringen kan ske på olika sätt och det är det sjuka fölets tillstånd som avgör valet av administrationssätt. Näring kan ges enteralt (via magtarmkanalen) eller parenteralt (ej via magtarmkanalen) och det finns indikationer och kontraindikationer för när respektive administrationssätt ska användas. Det finns inte några specifika rekommendationer för hur stödmatning av föl med FPT ska ske då det inte finns tillräcklig, eller ingen forskning på ämnet. Alla författare i läst litteratur har dock varit överens om att hygienen är viktig i all hantering av alla föl som lider av PFPT och FPT.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)