Durumvete : lantbrukares erfarenheter av durumveteodling på Gotland

University essay from SLU/Dept. of Crop Production Ecology

Author: Erik Siggelin; [2017]

Keywords: Triticum durum; avkastning; intervju;

Abstract: Durumvete (Triticum durum) är en tetraploid art av vete som främst används för pastatillverkning. Gotland har bra förutsättningar för durumveteodling jämfört med andra delar av Sverige, eftersom klimatet är milt och soligt, samt att jordens pH-värde är högt. Durumvete är känsligt för att tappa i falltal, därför är ett torrt och stabilt väder viktigt. Durumvetet har också en stor benägenhet att ackumulera kadmium (Cd) i kärnan. Högt pH i marken ger en lägre tillgänglighet av Cd för växten. Målet med detta arbete var att ta reda på vilka faktorer durumveteodlare anser är viktiga för framgångsrik odling av durumvete. Det gjorde jag genom att djupintervjua lantbrukare om deras erfarenhet av durumveteodling. Lantbrukaren med minst erfarenhet av durumveteodling hade odlat durumvete i två år. Lantbrukaren med mest erfarenhet hade odlat durumvete i mer än tio år. Gemensamt för lantbrukarna är att de tycker det är roligt att odla något nytt och att de vill odla en gröda med ett högt värde. De faktorer som lantbrukarna ansåg var mest avgörande för avkastningen var tillräckligt hög planttäthet och god vattentillgång. Lantbrukarna tillförde ungefär lika mycket växtnäring. Lantbrukarna gödslar både för att få en hög avkastning och för att få en tillräckligt hög proteinhalt. Durumvetet är känsligt mot svamp och har en liten bladmassa som konkurrerar svagt med ogräs. Lantbrukarna bekämpar därför både ogräs och svamp tidigt.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)