En plan för naturen : natur- och kulturmiljövårdsprogrammet Från Bjäre till Österlen och dess betydelse för fysisk planering

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Denna studie undersöker Kristianstad läns Natur- och kulturmiljövårdsprogram, Från Bjäre till Österlen, från 1996 och dess betydelse för den fysiska planeringen i Hässleholms kommun. Den pågående förlusten av biologisk mångfald (FN 1992) understryker behovet av fördjupad kunskap om landskapets naturvärden. Det ingår i länsstyrelsernas uppdrag att tillhandahålla kunskapsunderlag om naturvärden till kommunerna, vilka i sin tur ansvarar för fysisk planering av mark- och vatten. I samband med en uppdatering av Skåne läns hemsida uppkom frågor om relevansen av att hålla äldre planeringsunderlag tillgängliga, vilket föranledde denna studie. Som fallstudieobjekt valdes Hässleholms kommun vilken genom sin storlek och naturmiljö är representativ för många sydsvenska kommuner. I denna studie jämförs Från Bjäre till Österlen med naturvårdsprogram och översiktsplaner framtagna av Hässleholms kommun, för att slå fast i vilken utsträckning dessa kommunala dokument tar utgångspunkt i Från Bjäre till Österlen. Vidare intervjuas nuvarande och tidigare tjänstemän på Hässleholms kommun, två kommunekologer samt en planarkitekt, för att undersöka hur Från Bjäre till Österlen och andra naturvårdsunderlag har använts och används inom kommunal fysisk planering. Studiens slutsats är att det finns goda skäl att hålla Från Bjäre till Österlen tillgänglig via webben då programmet är rikt på allmän kunskap om Skåne län och därtill kan fungera som historisk referens i studier av naturområdens utveckling. Resultatet av studien visar att Från Bjäre till Österlen har haft betydelse för den fysiska planeringen i Hässleholms kommun. Från Bjäre till Österlen var ett av de viktigaste underlagen vid framtagandet av Naturvårdsprogrammet för Hässleholms kommun från 2005 där det användes som inspirationskälla samt utgångspunkt för urval av inventeringsområden och för värdering av naturområden. Idag används inte texterna ur Från Bjäre till Österlen i någon större utsträckning i Hässleholms kommun. Dock finns områdesvärderingen ur Från Bjäre till Österlen integrerad i kommunens webb-GIS som används av både kommunekologen och planarkitekterna. Att Från Bjäre till Österlen varken finns tillgänglig i nytryck eller via Länsstyrelsens hemsida påverkar sannolikt användningsgraden. Studien pekar på att lättillgänglighet till, samt kommunala tjänstemäns kännedom om, planeringsunderlag påverkar deras användning inom den fysiska planeringen. Av studiens resultat framgår att kommunikation och kunskapsöverföring mellan länsstyrelse och kommun, liksom mellan kommunala tjänstemän med olika kompetenser – såsom kommunekologer och planarkitekter – borgar för användande av planeringsunderlag och i förlängningen för integration av naturvårdsfrågor i fysisk planering. Studien lyfter fram Länsstyrelsens betydelsefulla roll i framtagandet av naturvårdsunderlag då länsomfattande naturvårdsprogram kan bidra med landskapsperspektiv där kommunala naturvärden sätts in i ett större sammanhang. Studien understryker vidare kommunernas viktiga roll för integration av naturvård i den kommunala fysiska planeringen men ser behov av tydligare krav för framtagande av kommunala naturvårdsprogram. Boverkets (2018) riktlinjer för framtagande av grönplaner, vilket inkluderar naturvårdsprogram, lämnar idag mycket öppet för tolkning. Vidare skulle standardiserade metoder för värdering av naturområden underlätta jämförelser och kvalitetsgranskning av naturvårdsprogram samt syntes av kunskap från olika källor. I relation till små kommuner med begränsade resurser kan länsstyrelsernas naturvårdsunderlag förväntas vara särskilt viktiga och behov finns därför av mer detaljerade underlag, vilka kan tjäna som utgångspunkt för avvägningar inom fysisk planering.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)