Gynnande av pollinatörer på bostadsgårdar

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Ekosystemtjänster utgör de processer i naturen som är till nytta för människor (Persson 2012, s. 2). Pollinering är livsavgörande för vår matproduktion då insekter står för en stor del av pollineringen av våra grödor. Pollinering har tidigare endast förknippats med jordbruksbygden men staden kan erbjuda både större variation av miljöer och mindre insektsgifter i jämförelse till dagens monokulturella jordbruksområden. I stadsnära odling producerar bina större skördar, mer honung och stadsborna får mer blomsterprakt (Keane et al 2014, s. 16). Syftet är att undersöka hur man kan utrusta en bostadsgård för att gynna pollinerande insekter för att få in fler pollinatörer i staden. Målet är att göra skissförslag för att förbättra miljön för pollinatörer på bostadsgårdar. Arbetet begränsas till 12 bostadsgårdar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Bostadsgårdarna valdes i samarbete med Riksbyggen. De pollinerande insekterna som behandlas i arbetet begränsas till de viktigaste pollinatörerna vilket är solitära bin, humlor och fjärilar. Hänsyn tas till deras behov av boplatser, vatten, vindskydd, värdväxter samt pollen och nektarbehov. För att förstå hur humlor, solitära bin och fjärilar lever och vilka förutsättningar dem vill ha gjordes en inledande litteraturstudie. Där efter gjordes besöken på bostadsgårdarna som observerades och inventerades. Resultatet blev enkla skisser där jag föreslår förändringar på bostadsgårdarna med stöd från litteraturstudien. Till sist jämförde jag skisserna för att se vilka likheter och skillnader som fanns mellan bostadsgårdarna. Studierna visar att de bostadsgårdar som ligger i ett naturskönt område med skogsdungar runt husen har större möjlighet att rymma både växter som gynnar pollinatörerna och boplatser för dem medan dem mindre bostadsgårdarna som till exempel i Malmö får vara en pollen - och nektarkälla.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)