Misslyckas för att kunna lyckas : vilka är svårigheterna med att lyckas med en ny innovation?

University essay from SLU/Department of People and Society

Abstract: Ett misslyckande kan definieras på många olika vis men är beroende av kulturella förutsättningar och värderingar. En är att man inte klarar den målsättning som är satt eller brist på framgång. Det är ofta förknippat med något negativt och inte önskvärt. Som företagare är det viktigt att ha kontroll över sina siffror och det är viktigt att hela tiden se till att företaget är konkurrenskraftigt. Genom förnyelse och uppgraderingar kan företagare skapa högre inkomster eller lägre utgifter. Det är även viktigt att ha koll på omvärlden och hur den förändras för att kunna anpassa sig till den efterfrågan som finns. Genom att göra en innovation har innovatören ett mål att den kommer lyckas. Men lägger man för stort fokus på att innovationen ska lyckas kan man missa de faktorer som gör att den misslyckas. Det är istället bättre att vara förberedd på att innovationen kan ha två utgångar. För att genomföra en innovation kan det vara en fördel att använda sig av någon modell då det gör det lättare att komma ihåg de steg som har betydelse för hur slutresultatet blir. I denna studie har det varit fokus på modellen ”The Fuzzy Front End” som beskriver komplexiteten som kan finnas bakom en innovationsprocess. Att vrida och vända på varje del kan minska felmarginalerna som bidrar till ett misslyckande. Genom att man ifrågasätter varje del kan man välja att avbryta eller förändra för att ta sig vidare till nästa steg i processen. Detta gör att det kan ta lite längre tid i början av processen men det gör det smidigare i längden vilket gör innovationsprocessen mer kostnadseffektiv. Att utveckla en innovation kan vara en utmaning i sig men att göra den tillsammans med någon närstående kan fresta relationen ganska hårt med alla utmaningar som den möter. Beroende på hur utfallet av innovationen blir kan relationerna antingen bli förbittrad eller väldigt bra. Hur man gör när man inte når sitt mål är intressant att studera. Det finns två varianter av innovatörer, det finns de som skyller på externa faktorer och inte lär sig av vad som gick fel i processen. Medan den andra typen lär sig av att processen misslyckades och försöker förändra det som gjordes bristfälligt och förfinar sin process till kommande innovationer. Beroende på vilken typ av produkt som är målet kan det finnas olika behov av hur stor tyngd som läggs på varje moment t.ex. kan det vara större behov att göra en mer gedigen marknadsundersökning om man ska göra en produkt som ska nå en större målgrupp än om man ska nå en mindre målgrupp t.ex. spannmålshandlare. En annan del som är viktig att göra är en kostnadsanalys. Det är något som de flesta gör men kalkylens användbarhet kan variera då siffrorna görs på en prognos och beroende på vilka siffror som används kan resultatet variera. Det som är viktigt att tänka på är vilka förutsättningar man har nu och inte de som tidigare ägare kan ha haft.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)