Landskapsarkitekten och underhållsskulden : ett planeringsverktyg för att kartlägga och förebygga eftersatt skötsel och underhåll

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Underhållsskuld är ett relativt nytt begrepp som används av SLU Movium och i detta examensarbete. Det finns en växande underhållsskuld inom fastighetsbranschen och i de gröna utemiljöerna. Motverkas inte dessa skulder kan det leda till reinvesteringar och den ursprungliga idén med fastigheten eller anläggningen förstörs. Landskapsarkitekter kan bidra med kunskap för att påverka omfattningen av en framtida underhållsskuld från planeringsstadiet till skötsel och underhåll i den färdiga anläggningen. En fallstudie genomfördes i Motala för att applicera ett verkligt exempel där det kommer att ske ett driftövertagande av skötseln längs den nuvarande genomfarten av riksväg 50. Genom inventering och analys kunde underhållsskulden uppmätas. För att bredda kunskapen kring ämnet utfördes litteratursökning och intervjuer, vilket resulterade i ett planeringsverktyg. Litteratursökningen och intervjuerna visade sig styrka antagandet att skötsel och underhåll är viktiga aspekter som landskapsarkitekter och andra yrkesverksamma borde ta hänsyn till i alla projekt. Informanterna anser att eftersatt skötsel och underhåll är kapitalförstöring och genom att öka medvetenheten kring problemen kan en underhållsskuld förebyggas. På sida 49-59 finns en utskriftsvänlig version av planeringsverktyget som är uppdelat i två delar följt av en checklista på vanligt förekommande orsaker till underhållsskuld på olika ytor. Första delen handlar om att kartlägga en underhållsskuld och andra delen handlar om hur en underhållsskuld kan motverkas.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)