The effects of managed ruminants grazing on the global carbon cycle and greenhouse gas forcing

University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Abstract: Populärvetenskaplig sammanfattning: Kolcykeln är enkelt uttryckt den globala balansräkningen av kolets (C) förflyttning genom olika sfärer såsom mellan atmosfären och biosfären, således är kolcykeln av stor betydelse för mänsklighetens existens. Exempelvis har atmosfäriska koncentrationer av koldioxid (CO2) och metan (CH4) ökat de senaste 200 hundra åren på grund av mänskliga aktiviteter (till stor del en förflyttning av kol från olika sfärer till atmosfären direkt eller indirekt via olika mekanismer såsom t.ex. förbränning av olja). Studiet av kols rörelser genom olika sfärer är intressant av många anledningar, men främst för att skapa bättre förståelse kring växthusgasernas (koldioxid och metan med flera) koncentrationer och dess framtida inverkan. Boskap i form av tama idisslare (till exempel kor, får och getter) översteg 1996 två miljarder individer och hade då ökat sedan 70-talet med omkring 30 %. Då idisslare både tar up kol ur biosfären och avger metan till atmosfären genom deras konsumtion av gräs kan man med grund av deras stora antal anta att de har en betydande inverkan på den globala kolcykeln. Det finns många modeller som syftar att skatta kolcykeln och dess interaktion med framtida klimatförändringar. LPJ-DVGM är en sådan modell som är väl dokumenterad och ackrediterad. Tyvärr räknar inte senaste versionen av LPJ-DVGM med tamboskapens eventuella inverkan. Därför ämnar detta examensarbete skapa en metod för hur tamboskapens inverkan på kolcykeln kan innefattas i LPJ-DVGM modellen. Samt ge svar på frågan om tamboskapens eventuella effekter är stora nog på den globala kolcykeln för att göra ansträngningen värd mödan. Resultaten föreslår att den globala populationen av tamboskap har en betydande påverkan på kolcykeln. Global NPP visar en lägre produktivitet i ordningen kring ca 5 % när tamboskap tas med i beräkningen, detta resultat är i linje med andra studier. Vidare skattar modellen med god noggrannhet metan utsläppen från tamboskapen. Det senare resultatet används för att validera modellen och resultatet ger gott hopp att modellens metod är sund.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)