Essays about: "Ekonomisk kapital"

Showing result 1 - 5 of 38 essays containing the words Ekonomisk kapital.

 1. 1. Ledtider i sågverksindustrin Lead times in the sawmill industry – an analysis of flows and processes : en analys av flöden och processer

  University essay from SLU/Dept. of Forest Economics

  Author : Kristin Olovsson; [2020]
  Keywords : ekonomisk produktionskvantitet; ledtidskartläggning; processkartläggning; produktionsplanering; stopptidsanalys; sågverk; EPQ; lead time mapping; optimal batch size; production planning; sawmill; stop time analysis; value flow mapping;

  Abstract : Den skogliga råvaran är en viktig del i ett mer hållbart samhälle, samt för Sveriges fortsatta välfärd. De sågade produkterna som vidareförädlas till limträbjälkar och korslimmade-väggelement, är viktiga delar för ett ökat byggande i trä. READ MORE

 2. 2. Strategic optimization of a global bank capital management using statistical methods on open data

  University essay from KTH/Matematisk statistik

  Author : Thibaud Barreau; [2020]
  Keywords : datascience; regression; genetic algorithms; capital management; statistics; banking; datavetenskap; regression; genetiska algoritmer; kapitalhantering; statistik; bank;

  Abstract : This project is about the optimization of the capital management of a French global bank. Capital management corresponds here to allocating the available capital to the different business units. READ MORE

 3. 3. ASSET-LIABILITY MANAGEMENT FROM THE PERSPECTIVE OF A PENSION FOUNDATION : SIMULATION AND EVALUATION OF INVESTMENT- AND PORTFOLIO SELECTION STRATEGIES

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Author : Jean-Pierre Kayal; Martin Norberg; [2020]
  Keywords : Investment strategies; Portfolio Selection Strategies; Pension Foundation;

  Abstract : Asset Liability Management is a current topic where accountability of asset management is of high importance. This is a result of continuously increasing investments in the stock market globally. The globalisation exposes a big part of the different markets to the same types of risk. READ MORE

 4. 4. Vem maler framtidens kulturspannmål? : möjligheter och hinder som småskaliga kvarnverksamheter står inför i förmalningsprocessen av kulturspannmål

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hannah Carlsson Wendin; [2020]
  Keywords : kulturspannmål; kvarnverksamhet; mjöl; resurs; möjlighet; hinder; kapital; handlingsutrymme;

  Abstract : Syftet med denna uppsats är att identifiera vilka hinder och möjligheter som finns för svensk småskalig kvarnverksamhet, med inriktning på ekologiskt producerat kulturspannmål, att öka produktionsvolymen mjöl. Metoden som används för att samla in material är kvalitativa intervjuer med fem informanter som bedriver kvarnverksamheter av denna typ. READ MORE

 5. 5. Techno-Economic Analysis of an Innovative Purely Solar Driven Combined Cycle System based on Packed Bed TES Technology

  University essay from KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Author : Tianqi Ruan; [2019]
  Keywords : Tower CSP Techno-economic analysis; Dynamic simulation; Tower CSP teknisk-ekonomisk analys; Dynamisk simulering;

  Abstract : With increasing awareness of environmental issues and worldwide requirements for sustainable development, renewable energy technologies with lower environmental impact, especially those having abundant resources like wind and solar energy, attract more attention. Concentrating Solar Power (CSP) is one of the most promising solar energy technologies. READ MORE