Essays about: "sjukvård"

Showing result 1 - 5 of 101 essays containing the word sjukvård.

 1. 1. Privacy concerns in Ambient Assisted Living systems for home environments

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Mikael Söderqvist; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : By 2060 it is estimated that 30% of the European population will be 60 years or older. An aging society will put a heavy strain on the healthcare system. To mitigate this strain and enable elderly to live autonomously in their homes the AAL program was formed. READ MORE

 2. 2. The outlook for HL7 FHIR profiles in Sweden

  University essay from KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Author : Rebecka Hansson; [2019]
  Keywords : HL7 FHIR; FHIR profiles; National implementation; Interoperability; Health Information Systems; Standards; HL7 FHIR; FHIR-profiler; Nationell implementering; Interoperabilitet; Vårdinformationssystem; Standarder;

  Abstract : The Vision for eHealth infers that Sweden should be best in the world to utilize the opportunities of the digitization by 2025. One of three particularly important areas of action to realize the vision is standardization of e.g. exchange of information. READ MORE

 3. 3. The "unloyal" Millennials : A survey study investigating the relationship between internal communication and employee brand attitudes in the healthcare sector

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Author : Cajsa Andersson; Ebba Jakobsson; [2019]
  Keywords : Internal communication satisfaction; employee brand attitudes; employee brand loyalty; Millennials; healthcare; employment factors; employee retention; Internkommunikation; varumärkesattityder; medarbetarlojalitet; Generation Y; sjukvård; anställningsfaktorer; personalomsättning; Social Sciences;

  Abstract : Sveriges sjukvård står inför problem relaterade till hög personalomsättning. Kostnaderna för ny rekrytering är hög, den ökade mängden hyrläkare äventyrar pa-tientsäkerheten och Generation Y verkar ha en högre krav på sin arbetsgivare än tidigare generationer. READ MORE

 4. 4. Planeringsfasens betydelse för tillgänglighetsanpassad utemiljö : för LSS- och äldreboenden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Kirsti Brunila; [2019]
  Keywords : projektering; LSS boenden; äldreboenden; utemiljö; tillgänglighetsanpassad;

  Abstract : Fler äldre -och LSS boenden byggs i våra städer. Brukarna som bor i dessa boenden ska ha möjlighet att vistas i utemiljön som finns tillgänglig i form av en trädgård. En grön miljö i detta sammanhang innebär en trädgård som består av buskar, träd, perennplanteringar, pergola, lekutrusning, bänkar mm. READ MORE

 5. 5. Experiences of Maternal Birth Injuries : How Gender and Sexuality Norms Affect Diagnostics, Everyday Life and Healthcare in Sweden

  University essay from Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Author : Sara Persson; [2018]
  Keywords : Maternal birth injuries; obstetric trauma; sexual and reproductive health; women’s health; healthcare; gender; sexuality; Förlossningsskador; sexuell och reproduktiv hälsa; kvinnors hälsa; sjukvård; genus; sexualitet; reproduktion;

  Abstract : This thesis explores women’s experiences of maternal birth injuries, focusing on how gender and sexuality norms affect diagnostics, everyday life and healthcare in Sweden. The empirical material consists of 383 answers to an online questionnaire. READ MORE