Ekonomiska förutsättningar i ett framtida maskinsamarbete : en fallstudie av två gårdar i sydvästra Skåne

University essay from SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Abstract: Då priset för insatsvaror ökar samtidigt som spannmålspriserna och EU:s arealbidrag minskar är det inte lätt vara spannmålsodlare med dagens förutsättningar. En kostnad som man då kan kapa är maskinkostnaderna. Ett möjligt sätt att göra det på är genom att utnyttja maskinerna mer på större arealer. Då både mark- och arrendepriserna ökar är det nödvändigt att rationalisera. En lösning på detta är maskinsamverkan som innebär att två eller flera gårdar samarbetar och delar på lantbruksmaskinerna för att få ner de fasta maskinkostnaderna till en lägre nivå. I denna studie har två gårdars maskinparker granskats genom kalkyleringar, för att få fram dagens maskinkostnader. Sedan har en ny gemensam maskinpark tagits fram för att beräkna kostnaderna för ett maskinsamarbete. När ett maskinsamarbete införs blir det ofta större avstånd mellan fälten och brukningsenheterna. Detta leder då till ökade transportkostnader, som tagits hänsyn till i studiens kalkylarbete. Målet med denna studie är att få fram ekonomiska underlag på vad ett maskinsamarbete skulle innebära för två växtodlingsgårdar i sydvästra Skåne. I detta kalkylarbete har litteratur om maskinsamverkan studerats och beräkningar gjorts i JTI-Maskinkalkyl (Ekman, 1997), med värden från bland annat Agriwise (Lagerkvist, 2015). Gårdarna som studerats ligger ca: 2,3 mil från varandra och har ungefär 500 ha åkermark vardera, vilket innebär en gemensam brukad areal på 1000 ha i ett framtida maskinsamarbete. Här nedan kan du se några av de slutsatser som finns i denna fallstudie, där två gårdar i sydvästra Skåne på 500 ha vardera och med ett avstånd på 23 km maskinsamarbetar: • Maskinkostnaderna minskade med ca: 540 000 kr per år (ca: 15 %) när de två växtodlingsgårdarna inleder maskinsamverkan. Gård A minskar kostnaderna med 196 494 kr per år eller 393 kr per ha. Gård B minskar kostnaderna med 343 794 kr per år eller 688 kr per ha. • Även om avståndet hade varit dubbelt så långt mellan gårdarna, så hade kostnadsminskningen varit stor och hamnat på ca: 485 000 kr per år med transportkostnaderna inräknade. • 8 av 12 maskiner i maskinsamarbetet används så många timmar per år att de nått en högre utnyttjningsnivå enligt Maskinkostnader 2015 (Maskinkalkylgruppen, 2015).

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)