"Who Plays Basketball and Who Sails?" : Exploring social infrastructure as a facilitator for sense of community and social capital among immigrants in Stockholm

University essay from KTH/Urbana och regionala studier

Abstract: Under de senaste årtiondena har ofrivillig ensamhet rapporterats i allt högre utsträckning runt om i världen, och inte minst bland stadsbor. I Sverige utgör utrikes födda en av de grupper som i högre grad än genomsnittet uppges erfara ofrivillig ensamhet i flertalet undersökningar. Den fysiska miljön spelar en viktig roll i denna fråga, eftersom faktorer såsom att bo i ett ‘underpriviligierat’ område har visat sig ha en starkare korrelation med ensamhet än vad individuella faktorer har. Det finns dessutom studier som påvisar en koppling mellan förekomsten av gemenskap, socialt kapital och ensamhet, samt den fysiska miljöns påverkan på dessa aspekter. I syfte om att studera dessa begrepp i relation till social infrastruktur och den fysiska miljön formulerades följande frågeställningar: (1) Vad finns det för social infrastruktur i Norra Djurgårdsstaden och Rinkeby, och hur upplevs och används den? Hur påverkar den fysiska miljön gemenskapen och det sociala kapitalet i områdena? (2) Hur kan den sociala infrastrukturen utvecklas för att kunna stärka gemenskapen och det sociala kapitalet bland utrikes födda i de två områdena? Semistrukturerade intervjuer, enkäter och fältobservationer utfördes i Stockholmsområdena Norra Djurgårdsstaden och Rinkeby i syfte om att svara på dessa frågor. Resultaten visar att fastän det finns ett starkt sammanlänkande socialt kapital och gemenskap i båda områdena, så finns det en brist på överbryggande socialt kapital och gemenskap i förhållande till närliggande områden. De offentliga platserna saknar mångfald beträffande användardemografi, och tillgången till arbetsplatser, fritidsaktiviteter och kulturinstitutioner ser olika ut för utrikes födda i områdena. En bättre inkludering av utrikes föddas perspektiv inom den svenska samhällsplaneringen är därför önskvärd för att kunna utveckla hälsofrämjande och inkluderande platser för olika kulturella, ekonomiska och sociala behov.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)