MULTIDIMENSIONAL APPROACH INCLUDING PHYSICAL ACTIVITY IN REDUCING OBESITY IN CHILDREN AND TEENAGERS A Systematic Literature Review

University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Abstract: Bakgrund Barn som växer upp med fetma har ökad risk att få ett antal fetmarelaterade hälsoproblem som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, funktionsnedsättningar och för tidig död. Fetma beror på ett antal faktorer. Och det finns olika interventioner med en kombination av multidiciplinära insatser för barn och ungdomar med fetma. En studie behövs gällande hur multidimensionell intervention som inkluderar fysiskt aktivitet effektivt kan genomföras för att behandla fetma risk hos unga. Syfte Att genomföra en systematisk litteraturöversikt med syfte att undersöka om multidimensionell intervention, inklusive fysiska aktiviteter är effektiv för att minska fetma och påverka aktivitetsmönstret hos barn och ungdomar. Metod Systematisk litteraturöversikt av randomiserade kontrollade studier som undersöker olika multidimensionella interventioner och tillämpningar av fysisk aktivitet hos barn och ungdomar 2-18 år med övervikt eller fetma. För att kontrollera kvaliteten på de tio utvalda studierna användes kvalitetsgranskningsformulär som rekommenderas av Cochrane Collaboration. Resultat Positivt förändringar i livsstil och dagliga aktiviteter hos överviktiga barn noterades efter multidimensionell intervention som inkluderade miljöförändringar och motivationsstöd. Två studier rapporterade minskning av stillasittande tid, förbättring av familjeaktiviteter, matvanor och självreglerande färdigheter. Tre studier rapporterade minskning i BMI eller BMI z-poäng för barn i interventionsgrupperna. Fyra studier rapporterade minskning av kroppsfett och midjaomkrets, men ingen förändring i BMI. Slutsats Effekten av fysisk aktivitet för att förhindra fetma hos barn är svag, den mest effekten noterades i multidimensionella interventioner som använde övervakad träning och verktyg för att främja fysisk aktivitet, beteendehantering som innebär förändrade attityder till fysisk aktivitet, informationsstöd, näringsråd, social stöd från lärare och föräldrar och förbättringar av miljö- och institutionella förhållanden för att främja fysisk aktivitet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)