Essays about: "industrial development"

Showing result 1 - 5 of 1002 essays containing the words industrial development.

 1. 1. Häng på Ringön : omgestaltning av en vistelseyta med platsidentitet i fokus

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Hansen; Anna Rosquist; [2019]
  Keywords : gestaltning; industriområde; platsidentitet; Ringön;

  Abstract : Stadsomvandling innebär att områden genomgår en selektiv process där vissa delar av identitet och befintliga värden framhävs, medan andra tonas ner eller tas bort. När områden utvecklas riskerar alltså värden och identitetsdrag att gå förlorade. Det här examensarbetet undersöker begreppet platsidentitet kopplat till denna problematik. READ MORE

 2. 2. Modelling of a sulfate reducing and metal recovery process, for application within treatment of industrial wastewater

  University essay from Lunds universitet/Bioteknik (master)

  Author : Kristina Broberg; [2019]
  Keywords : Biotechnology; Wastewater treatment; Process modelling; Bioprocess technology; Sulfate reducing bacteria; Metal sulfides; Simulation; Matlab; SuperPro Designer; Bioteknik; Technology and Engineering;

  Abstract : Denna masteruppsats syftar till utvecklandet av en industriellt, fullskalig modell över en vattenreningsprocess som syftar till simultan sulfatreduktion och tungmetallåtervinning från processvatten vid gruvdrift. Den mängd sulfat som finns tillgänglig i lakvattnet, omvandlas till vätesulfid med hjälp av sulfatreducerande bakterier (SRB). READ MORE

 3. 3. Implementation and integration of a collaborative robot in a production line

  University essay from KTH/Industriell produktion

  Author : Emmanouil Bafounis Kottas; [2019]
  Keywords : Collaborative Robot; Industry 4.0; Project Installation; Project Management; Project Development; Production; Project Integration.; Interaktiv Robot; Industry 4.0; Projektinstallation; Projektledning; Projektutveckling; Produktion; Projektintegration;

  Abstract : Scope of this thesis is the integration and implementation of a collaborative robot in the production line. In the first chapter, the project is described, and its objectives, purpose, boundaries and requirements are defined. Moreover, the project management tools and techniques are presented. READ MORE

 4. 4. Development of a Mobile Reactor for Large Scale Water Treatment

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Author : Alexander Berggren; [2019]
  Keywords : Water treatment; Mobile reactor; Autopilot; Rotating Bed Reactor;

  Abstract : Water pollution is one of many environmental problems that currently exists and inadequate treatment of industrial wastewater is contributing to further pollution. SpinChem AB's Rotating Bed Reactor (RBR) technology offers the possibility of water treatment by carrying out reactions between a solution and a solid phase. READ MORE

 5. 5. Development of a configurable model for temperature distribution estimation in multifamily houses with limited amount of sensors

  University essay from KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik

  Author : Federica Bozzi; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : The biggest environmental challenge of the current century is limiting the CO2 emissions in order to contrast the global warming and keep the temperature increase below 2.0K with respect to the pre-industrial age. For succeeding in this goal, significant changes are required in all sectors, including the energy one. READ MORE