Employee Commitment to Organizational - A Matter of Empowerment?

University essay from Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

Abstract: Uppsatsen undersöker om den upplevda nivån av psykologisk egenmakt på arbetet kan påverka anställdas inställning till en organisations-förändring som har förlitat sig på toppstyrd kommunikation. Studien utförs mot en bakgrund av flera olika faktorer från tidigare forskning kring förändring. Resultaten gav inget belägg för en koppling mellan psykologisk egenmakt och engagemang i förändringen. Dock antyder studien att en hög nivå av upplevd psykologisk egenmakt i de anställdas jobb, samt en till synes hälsosam kommunikation med kollegor och chef, kan stärka engagemanget för en organisationsförändring. Dessa element antas gottgöra för de negativa konsekvenser som toppstyrd kommunikation, brist på involvering och framtvingad förändring kan föra med sig. Slutsatsen är att toppstyrd kommunikation inte nödvändigtvis behöver utgöra ett problem om andra faktorer under förändringsprocessen är av hälsosam karaktär.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)