Delaktighet, ledarskap och målkvalitet : En studie av strategiarbetet på Universitetssjukhuset Örebro oktober 2006- juni 2007

University essay from Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Abstract:

Denna magisteruppsats skrevs på uppdrag av planerings- och informationschefen vid USÖ. Uppsatsen handlar om Strategiarbetet 2010 som var en verksamhets-planeringsprocess som genomfördes på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) med start från oktober 2006, till juni 2007, då verksamhetsplanen fastställdes. Utifrån medarbetarenkäten 2006 som visade att USÖ behövde förbättra delaktighet, ledarskap och målkvalitet inom organisationen, beslutade USÖs sjukhusledning att strategiarbetet 2010 skulle göras med bred förankring och delaktighet i organisationen. Strategiarbetets syfte var att få en väl förankrad verksamhetsplan genom hela organisationen.

Syftet med denna magisteruppsats är att undersöka hur klinik- och avdelningschefer upplevt Strategiarbetet 2010 med avseende på perspektiven delaktighet, ledarskap och målkvalitet. Vidare syftar uppsatsen till att utifrån undersökningens resultat ge förslag till förbättringar inför kommande strategiarbeten.

Genom en deskriptiv kartläggning av strategiarbetet, två enkätundersökningar och fem intervjuer framkom det att delaktighet är att vara aktivt medverkande i något och för att en person ska välja att bli delaktig i organisationens mål krävs att ledningen skapar förutsättningar för delaktighet. Majoriteten av såväl klinikchefer som avdelningschefer har känt sig delaktiga i strategiarbetet, även om klinikcheferna över lag har känt sig mer delaktiga än avdelningscheferna. Båda chefsgrupperna anser att de har fått komma till tals och att deras åsikter har tagits på allvar. Cheferna anser även att de förstår målen som utformades, tror att USÖ har möjlighet att nå dem och önskar att organisationen ska nå dessa mål. I viss mån kan man påstå att strategiarbetets arbetsformer bidragit till att skapa en förutsättning för att klinikcheferna har utvecklat ett mer kommunikativt ledarskap efter strategiarbetet på USÖ. Vidare framkom det att majoriteten av klinikcheferna och avdelningscheferna anser att deras deltagande i strategiarbetet bidragit till en ökad förankring för USÖs mål hos dem. Utifrån resultatet av uppsatsens undersökning gavs det även förslag på förbättringar inför framtida strategiarbeten. Några av de förslag som gavs var att göra en ordentlig omvärlds- och invärldsanalys samt att marknadsföra strategiarbetet tydligt genom hela organisationen.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)