Petrological study of the metamafic rocks across the Småland-Blekinge Deformation Zone

University essay from Lunds universitet/Geologiska institutionen

Abstract: Den viktigaste tektoniska strukturen i Blekinge-Bornholm Provinsen (BBP), i sydost Blekinge, är den s.k. Småland-Blekinge Deformationszonen (SBDZ). Denna zon har en ungefärlig ost-västlig orientering och separerar Smålandsgranitoiderna, tillhörande TIB i norr från Tvingsgranitoider (graniter, granodioriter, tonaliter) i söder. Detta arbete en petrologisk och geokemisk jämnförelse av små mafiska massiv som förekommer i granitoiderna på båda sidor av SBDZ. Huvuddelen av de finkorniga, metamorfoserade, mafiska bergarterna (i fortsättningen kallade för metamafiska bergarter) norr om SBDZ är strikt kalk-alkalina, vars sammansättning varierar från basalt-andesiter till andesiter. Samtidigt uppvisar de finkristallina metamafiska bergarterna söder om SBDZ en basaltisk sammansättning kan vidare indelas i två grupper: den ena uppvisar en basaltisk sammansättning och tillhör en kalk-alkalin serie, medan den andra tillhör en tholeiitisk serien. Geokemi och isotopdata indikerar att samtliga finkorniga metamafiska bergarter på bägge sidor om SBDZ tillhör samma bergartssvit. Förutom de två förstnämnda grupperna uppträder olivingabbro och metagabbro tillsammans i Rödebymassivet. Olivingabbron i Rödebymassivet är ometamorfoserad och odeformerad, medan metagabbron antas vara en starkt deformerade och retrogradmetamorfoserade delen av intrusionen. Massivets förhållande till de finkorniga, metamafiska bergarterna är inte utrett. Mingling och lokaliserad mixing mellan granitoiderna och mafiska bergarter på ömse sidor av SBDZ indikerar en liknande ålder för de metamafiska bergarterna som för Smålands- och Tvingsgranitoiderna, nämligen 1770-1800 Ma. Geokemi och isotopdata antyder en enhetligt utarmad mantel som källa för de mafiska bergarterna på ömse sidor av SBDZ och stödjer därmed Kornfälts (2000) hypotes om en sammanhängande terräng vid tiden för av den mafiska magmatismen. Dessutom antyder skillnader i huvudelementkoncentrationen kontaminering av den mafiska smältan med äldre jordskorpematerial av olikartad sammansättning på ömse sidor av SBDZ. Spårelementfördelningen för de metamafiska bergarterna liknar den för destruktiva plattgränser och ger stöd för tolkningen att TIB bildades längs en konvergerande plattgräns liknande den för Anderna idag.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)