Essays about: "Kreativitet"

Showing result 1 - 5 of 105 essays containing the word Kreativitet.

 1. 1. How the Covid-19 pandemic has affected the leadership and the direction of the organization

  University essay from Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Author : Sharmineh Kakoulidis; Dekyi Hederstedt; [2021]
  Keywords : Covid-19 pandemic; TQM Total quality management ; change management; direction of the organization; customer need; organizational culture; leadership during crisis; empathy; digital communication channels; digital competence; value-based leadership; self-leadership; authentic-leadership; goal oriented leadership; empathetic leadership; trust based leadership; health-enhancing leadership; systems thinking; innovation; creativity; team; togetherness; reflection; conscious decisions; profitability; work smarter; Covid-19 pandemin; TQM Total quality management ; förändringsledning; ledning av organisation; kund behov; organisationskultur; leda under kris; empati; digitala kommunikationskanaler; digital kompetens; värdebaserat ledarskap; själv ledarskap; autentiskt ledarskap; målorienterat ledarskap; empatiskt ledarskap; tillitsbaserat ledarskap; hälsofrämjande ledarskap; systems thinking; innovation; kreativitet; grupp; togetherness; reflektion; medvetna beslut; lönsamhet; arbeta smartare;

  Abstract : Syftet med denna magisteruppsats har varit att utforska hur Covid-19 pandemin har påverkat ledarskapet och organisationens riktning.    Covid-19 pandemin har påverkar olika delar av ledarskapet. Resultaten visar tydligt att chefer känner sig överbelastade eftersom de måste hantera många administrativa uppgifter och alternerande möten. READ MORE

 2. 2. BRIDGING THE GAPS BETWEEN PHYSICAL DIGITAL CO-CREATION

  University essay from Jönköping University/JTH, Industridesign

  Author : Oscar Wirdelius; [2021]
  Keywords : Design; Creativity; Collaboration; Feedback; Digital; Augmented Reality; Meeting; Design; Kreativitet; Samarbete; Möte;

  Abstract : The remote work environment poses many challenges, especially for collaboration and co-creation. Digital tools are available but they lack important properties of the physical meeting. This project applies emerging technologies in an attempt to enable a more suitable interface for creative collaboration. READ MORE

 3. 3. A Method for Porting Software Using Formal Specifications

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Fredrik Öberg; Magnus Fredriksson; [2021]
  Keywords : porting; formal specification; TLA ; testing; Rust; portering; formell specifikation; TLA ; testning; Rust;

  Abstract : Formal specifications are mathematically based techniques with which a system can be analyzed, and its functionalities be described. Case studies have shown that using formal specifications can help reduce bugs and other inconsistencies when implementing a complex system; they are more likely found during the software design phase rather than later. READ MORE

 4. 4. Torget som en demokratisk plats : ett gestaltningsförslag för Rosendalstorg

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Agnes Kyrö; [2021]
  Keywords : urban design; demokratisk gestaltning; offentlig gestaltning; torgdesign; urban planering; demokratisk landskapsarkitektur; demokratisk stadsplanering;

  Abstract : Den demokratiska betydelsen som torget besitter är en viktig aspekt när det kommer till framtidens stads- och torgplanering. I debatten om den pågående urbaniseringen talas det ofta om behovet av att förtäta städerna i hopp om att fler människor ska kunna bosätta sig på en allt mindre yta men genom att bygga bort öppna offentliga ytor, byggs också möjligheterna till socialt umgänge, aktivitet och offentliga sammankomster bort. READ MORE

 5. 5. 3D Printing Composites from Raw Materials

  University essay from Lunds universitet/Produktutveckling

  Author : Oscar Rundbäck Martinsson; [2021]
  Keywords : Additive manufacturing; Extrusion; Compounding; 3D-printing; Technology and Engineering;

  Abstract : For the last decades, the subject of Additive manufacturing, also known as 3D-printing, has been rapidly developing in both the industrial and recreational fields. As new applications are discovered, materials and methods have to be researched and developed at the same pace to not stunt the creativity that 3D-printing brings out. READ MORE