Essays about: "Quality management"

Showing result 1 - 5 of 2192 essays containing the words Quality management.

 1. 1. Grönytefaktorns roll i Malmö 2022 : verktygets utveckling i förhållande till stadsplaneringen i Malmö med särskilt fokus på täthet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Erica Karlsson; Ida Hultman; [2022]
  Keywords : grönytefaktor; förtätning; urbanisering; grönstruktur; ekosystemtjänster; hållbarhet; stadsplanering;

  Abstract : Urbaniseringen i Sverige har pågått i över 200 år och idag bor ca 85% av befolkningen i landets tätorter. Som en följd av denna befolkningstillväxt har det under 2000-talet byggts allt tätare urbana miljöer. READ MORE

 2. 2. Födovalspreferenser hos en arktisk specialist : vad föredrar Gynaephora groenlandica (Lepidoptera:Erebidae) att äta på Wrangelön?

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Beatrice Elfvenfjärd; Erika Åmansson; [2022]
  Keywords : Gynaephora groenlandica; arktisk ullbjörnslarv; födopreferenser; arktisk tundra; arktisk specialist; växtegenskaper;

  Abstract : The Arctic tundra has many unexplored areas. Due to the harsh climate and the difficult accessibility, there is a lack of knowledge about the different species that live under these circumstances. Herbivores in this environment have a large effect on the plant community, one of these is the moth butterfly larva Gynaephora groenlandica. READ MORE

 3. 3. Modelling and Optimization of Simultaneous Froward- and Reverse Logistics as Capacitated Vehicle Routing Problem : An optimization simulation model problem

  University essay from KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Author : Md Kamrul Islam; [2022]
  Keywords : Optimization; Last-mile delivery; VRP; Capacitated Vehicle Routing Problem; Green Vehicle Routing Problem; CO2 emissions.;

  Abstract : Environmental issues are a vital concern in today’s world. The Swedish government and local businesses are developing a sustainable business and eco-friendly environment for city inhabitants. Last-mile pickup and delivery services are a key concern, which significantly impacts the environment and society. READ MORE

 4. 4. Hållbar dagvattenhantering i mittrefug : en studie av Västra Ringvägen i Västerås

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ida Elgelind; Sandra Villner; [2022]
  Keywords : hållbar dagvattenhantering; mittrefug; gata; infiltrationsanläggning; gräsbeklätt dike; makadamdike;

  Abstract : Dagvattenhanteringen får allt större fokus i stadsplaneringen till följd av klimatförändringar och urbanisering. Städers kraftiga expansion med fler hårdgjorda ytor medför att den naturliga vattencykeln påverkas och större dagvattenmängder rinner av på ytan istället för att infiltrera. READ MORE

 5. 5. Mångfald av arter bland stadens träd : hur olika kommuner i Sverige arbetar med mångfald av trädarter i urbana miljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnéa Eliasson; [2022]
  Keywords : artdiversitet; artmångfald; urbana träd;

  Abstract : Träden i staden fyller många viktiga funktioner, dels för stadens ekosystem och dess tillhandahållande av ekosystemtjänster, dels för bevarandet av biologisk mångfald. Träden bidrar med många effekter som skapar bättre klimat och livskvalitet i städerna, till exempel renare luft och behagligare lokalklimat. READ MORE