Essays about: "biologisk bekämpning"

Showing result 1 - 5 of 35 essays containing the words biologisk bekämpning.

 1. 1. Kan rovkvalstren överleva svensk vinter? : övervintringsstudier på Stratiolaelaps scimitus och Neoseiulus cucumeris

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Clara Kjellström; [2019]
  Keywords : Stratiolaelaps scimitus; Neoseiulus cucumeris; köldhärdighet;

  Abstract : Predatory mites have been used as biological control agents in Sweden since the 1970’s, primarily in greenhouse cultivation. There is a risk that the mites establish in the environment. Therefore, a risk analysis needs to be performed. In Sweden, the winter acts as an establishment barrier. READ MORE

 2. 2. Växtskyddsstrategier för gotländska grönsaker : morot, potatis och lök

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Lovisa Sjöstedt; [2019]
  Keywords : Allium cepa; Daucus carota; patogen; skadedjur; Solanum tuberosum;

  Abstract : I detta arbete redovisas litterära grunder om växtskydd för olika skadegörare och patogener för morot, potatis och lök. Dessutom redovisas olika växtskyddsstrategier som används idag av gotländska grönsaks- och rotfruktsodlare för att hantera de mest förekommande formerna av angrepp på morot, potatis och lök. READ MORE

 3. 3. Kan förebyggande åtgärder ersätta anthelmintika i kampen mot hästens lilla och stora blodmask?

  University essay from SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Author : Rebecca Lindfors; [2019]
  Keywords : Strongylus vulgaris; Cyathostominae spp.; anthelmintikaresistens; ; beteshygien; växelbete; Duddingtonia flagrans;

  Abstract : Hästens lilla blodmask, Cyathostominae spp., och hästens stora blodmask, Strongylus vulgaris, tillhör hästens vanligaste inälvsparasiter och ger kliniska symptom av varierande allvarlighetsgrad. READ MORE

 4. 4. Fruktflugor ur Rhagoletis släktet som hot i odling i Sverige och möjliga bekämpningsmetoder

  University essay from SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Author : Christoffer Johansson; [2019]
  Keywords : Rhagoletis cerasi; Rhagoletis batava; Rhagoletis alternata; Rhagoletis pomonella; Rhagoletis mendax; körsbärsflugan; havtornsflugan; nyponflugan; bekämpning; bekämpningsmetoder;

  Abstract : Idag skeppas många varor fram och tillbaka över jorden och risken för att en skadegörare liftar med i en frukt eller växtmaterials jord ökar. I denna studie undersöks hotet av släktet Rhagoletis i Sverige och vilka flugor som finns, vilka som är på väg in och eventuella framtida hot. READ MORE

 5. 5. Sveriges strategier för bevarande av biologisk mångfald i odlingslandskapet : en jämförelse av fyra länsstyrelsers aktiva åtgärder för att uppnå miljökvalitetsmålen

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Matilda Fahlgren; [2018]
  Keywords : nyttoinsekt; biologisk mångfald; miljökvalitetsmål; odlingslandskap; länsstyrelse; ekosystemtjänster; agrikultur; jordbruk; naturvård;

  Abstract : Hotet mot den biologiska mångfalden är överhängande och ekosystem förstörs världen över på grund av mänsklig aktivitet. Det intensiva, enformiga jordbruk som bedrivs i världen idag påverkar den biologiska mångfalden i odlingslandskapet negativt. READ MORE