Essays about: "ecology map"

Showing result 1 - 5 of 43 essays containing the words ecology map.

 1. 1. En hälsofrämjande skog är en gammal skog : ett arbete om att finna och identifiera vad som utmärker hälsofrämjande miljöer i Västerbottens län

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Louise Almén; [2021]
  Keywords : hälsofrämjande skog; upplevelsevärden; mångbruk; rekreation; skoglig planering;

  Abstract : Intresset för naturvistelse, från allmänheten såväl som från privata- och offentliga aktörer, har nyligen ökat och forskning i ämnet har kunnat påvisa allt tydligare resultat vilka förespråkar naturen som hälsofrämjande arena. Detta har bidragit till att det idag finns ett behov av att öka vår förståelse kring vilka kvaliteter i naturen som är värdefulla ur hälsosynpunkt, för att kunna identifiera, skydda och utveckla dessa miljöer för framtiden. READ MORE

 2. 2. Urban expansion, land use change and development of landscape diversity in Södra Sandby, Lund municipality 1940-2019

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Karl Piltz; [2020]
  Keywords : Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Diversity is an important part of the health of our planet’s ecosystems and processes. Anthropogenic factors like urbanization and agriculture have altered the landscape and in turn had a negative effect on diversity. READ MORE

 3. 3. Utvärdering av planeringsverktyget GYF AP 2.0 tillämpbarhet i befintliga stadsdelar : en studie om utvecklandet av hållbara städer

  University essay from SLU/Dept. of Ecology

  Author : Tuva Wrenfelt; [2020]
  Keywords : ekosystemtjänst; grönytefaktor; kvalitet; biologisk mångfald; mikroklimatreglering; bullerdämpning; dagvattenhantering; pollinering; rekreation; hälsa;

  Abstract : Målet och syftet med denna studie är att utreda vilken bebyggelse, beroende på ålder, som gynnar ekosystemtjänster bäst samt att utvärdera det nya planeringsverktyget GYF AP 2.0, Grönytefaktor för allmän platsmark, validitet på äldre bostadsområden. I studien appliceras GYF AP 2. READ MORE

 4. 4. Från lövsanering till björkens ekopark : den historiska användningen av herbicider inom ekopark Käringberget

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Sandra Pettersson; Petter Rönneland; [2019]
  Keywords : herbicider; ekopark; fenoxisyror; flygbesprutning; skogshistoria; lövträd;

  Abstract : I början av 1940-talet utvecklades en ny typ av effektiva ogräsdödande kemikalier, så kallade hormonderivat. Dessa hormonderivat, som är en typ av herbicider kom att användes för att bekämpa lövvegetation inom skogsbruket i Sverige. READ MORE

 5. 5. Conflict, narratives, and forest fires in eastern Turkey : a quantitative perspective with remote sensing and GIS

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Author : Aiman Shahpurwala; [2019]
  Keywords : geography; burned area; Turkey; warfare ecology; spatial analysis; GEM; Earth and Environmental Sciences;

  Abstract : Within Turkey, claims of an increasing number of forest fires ignited by the Turkish military to ‘strategically degrade the environment’ broke out after the Turkish-Kurdish peace process ended in 2015. These claims are built on little evidence, and fire occurrences are not well documented. READ MORE