Essays about: "mjölkproduktion"

Showing result 1 - 5 of 261 essays containing the word mjölkproduktion.

 1. 1. Ko och kalv tillsammans i mjölkproduktion : fältförsök på två ekologiska gårdar

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Karin Jannerman; [2022]
  Keywords : ko-kalv; digivning; mjölkproduktion; kalvtillväxt; ekologiskt;

  Abstract : Syftet med den här studien var att undersöka hur kalvar inom ekologisk produktion som tillåts dia sin mor ökar i vikt under diperioden. Vidare studerades kornas mjölkproduktion och celltal under och efter diperioden. Försökskalvarna hölls med korna under dagtid och separerades nattetid. READ MORE

 2. 2. Våmacidos – den svårupptäckta sjukdomen : en studie kring hur sjukdomen uppkommer samt dess förekomst i Sverige

  University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Author : Linnéa Jönsson; Amanda Pettersson; [2021]
  Keywords : våmacidos; subakut våmacidos; SARA; foderrelaterade sjukdomar på mjölkkor; rumen acidosis; subacute rumen acidosis; digestive disorders of dairy cows;

  Abstract : För att mjölkkor ska ha en väl fungerande våm krävs en foderstat med en stor mängd fiberrika material som stimulerar till idissling. Vid en för hög tillförsel av stärkelse och en lägre andel fibrer i foderstaten kan mängden flyktiga fettsyror öka i våmmen. READ MORE

 3. 3. Time budgets of dairy cows in cow-calf contact system with automatic milking

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Teresa Johansson; [2021]
  Keywords : Dairy cows; Time budget; AMS; Cow-calf contact;

  Abstract : Time budgets of dairy cattle are useful to determine the amount of time the cows can allocate to all the behaviours throughout the day. In an automatic milking system (AMS), time budgets are of interest as the individuals are able to choose how to spend the majority of their time, besides the time in the milking robot, and can be used to ensure adequate amounts of time are spent on essential behaviours, such as lying and eating. READ MORE

 4. 4. Bete för mjölkkor under nordliga förhållanden : påverkan på mjölkavkastning och mjölksammansättning

  University essay from SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  Author : Theodor Eriksson; [2021]
  Keywords : bete; mjölkavkastning; mjölkkor; mjölkproduktion; mjölksammansättning;

  Abstract : Bete har visats ha positiva effekter på mjölkkors hälsa och livslängd. Svensk djurskyddslag innehåller ett lagstadgat beteskrav för nötkreatur som bland annat omfattar mjölkkor. READ MORE

 5. 5. Short and long-term effects on the teat tissue in a Cow Calf Contact system with automatic milking

  University essay from SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Author : Johanna Lilja; [2021]
  Keywords : teat end callosity; hyperkeratosis; teat wall thickness; ultrasound; suckling; nursing;

  Abstract : The interest in keeping calves with their lactating dams in dairy production is increasing, among both dairy farmers and consumers. This MSc thesis is a part of an ongoing project at the Swedish University of Agriculture (SLU) where a cow-calf contact system with automatic milking is studied. READ MORE