Essays about: "surface runoff"

Showing result 1 - 5 of 93 essays containing the words surface runoff.

 1. 1. Hållbar dagvattenhantering i mittrefug : en studie av Västra Ringvägen i Västerås

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Ida Elgelind; Sandra Villner; [2022]
  Keywords : hållbar dagvattenhantering; mittrefug; gata; infiltrationsanläggning; gräsbeklätt dike; makadamdike;

  Abstract : Dagvattenhanteringen får allt större fokus i stadsplaneringen till följd av klimatförändringar och urbanisering. Städers kraftiga expansion med fler hårdgjorda ytor medför att den naturliga vattencykeln påverkas och större dagvattenmängder rinner av på ytan istället för att infiltrera. READ MORE

 2. 2. Hydrological modelling of a recycling facility and landfill

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Author : Mazen Tawfik; [2022]
  Keywords : Parsimonious approach; Lumped modelling; Surface water; Landfill; Leachate water; Storage reservoirs.; Technology and Engineering;

  Abstract : A parsimonious lumped model for simulating a catchment composed of a landfill and recycling facility were developed. The modelling results showed an acceptable conformity with the observed values with NSE of 0.54 and R2 of 0.56 in hourly simulations, though the results were characterized by a general underestimation. READ MORE

 3. 3. The cooling potential of Rain Gardens and Green Roofs - The influence on energy partitioning in Kvillebäcken, Gothenburg

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Author : Julia Cederbrant; [2021-07-05]
  Keywords : urban energy balance; urban water balance; SUEWS; energy partitioning; Blue-green infrastructure;

  Abstract : Blue-green infrastructure (BGI) has become a popular way of combating the effects of climate change, both regarding heat mitigation and runoff from precipitation. This thesis aims to understand the potential of two BGI types, namely rain gardens and green roofs, of increasing the latent heat fraction in an urban area and thereby also understand the possible cooling effect from these measures. READ MORE

 4. 4. Metal Removal Efficiency of Five Filter Media Intended for use in Road Stormwater Treatment Facilities

  University essay from KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Author : Lovisa Lundgren; [2021]
  Keywords : Stormwater; Metal removal efficiency; Filter media; Dagvatten; Metallavskiljningskapacitet; Filtermaterial;

  Abstract : Roads, buildings, vehicles, and human activities cause spreading of pollutants, which partly end up in stormwater. The pollutant load contains solid particles of various size, hydrocarbons, organics, metals, nutrients, and microorganisms, which can have negative effects on water quality of surface-, coastal- and ground waters. READ MORE

 5. 5. Minskat fosforläckage från hästhagar : utvärdering av mockning som åtgärd och hästhållares syn på åtgärdsarbete för miljön

  University essay from SLU/Dept. of Aquatic Sciences and Assessment

  Author : Sofia Nyström; [2021]
  Keywords : hästgödsel; näringsläckage; rasthagar; fosforläckage; häst; övergödning; Östersjön; mockning;

  Abstract : Östersjön är kraftigt påverkad av övergödning, som beror på att en för stor mängd näringsämnen tillförs havet. Övergödande ämnena kväve och fosfor kommer framför allt från våra jordbruksmarker och förs via urlakning och ytavrinning vidare till våra sjöar, vattendrag och till slut Östersjön. READ MORE