Ett gestaltningsförslag av fritidsgården Tegelhusets utemiljö - och vägen dit genom lokal involvering

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: En skulle kunna säga att vi som landskapsarkitekter inte bara tar oss an en fysisk plats utan även relationen mellan människa och landskap som också innefattar ”berättelsen” om landskapet. Detta masterarbete återger den utforskande processen att sätta sig in i berättelsen om fritidsgården Tegelhusets landskap. Målet har varit att göra ett gestaltningsförslag för en ny utemiljö till fritidsgården, och syftet har varit att utforska hur lokal involvering kan informera en sådan process. Intentionen har varit att barnens och ungdomarnas åsikter och röster ska respekteras och tas till vara på i det slutgiltiga gestaltningsförslaget. Vår metod för lokal involvering har framförallt varit att engagera barnen och ungdomarna i en workshop.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)