Side Streams Throughout the Food Supply Chain in Västra Götaland - A Study of Reported Data, Interviews with Food Producers and a Simplified LCA Case Study

University essay from Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

Abstract: Vikten av resurseffektivitet i livsmedelskedjan är tydlig, eftersom denna sektor är en av de största bidragarna till negativ klimatpåverkan globalt. Målet med den här uppsatsen var att utforska sidoströmmar av mat inom livsmedelskedjan i Västra Götaland, för att kartlägga hur mycket som redan är täckt i statistiken och vilka luckor i datamaterialet som finns för framtida forskning att täcka. Dessutom var målet att undersöka hur livsmedelsproducerande företag i Västra Götaland ser på sina sidoströmmar, hur de hanterar dem, vilka hinder de ser och hur de bäst kan stöttas för att de ska kunna hantera sina sidoströmmar på ett mer hållbart sätt. Detta gjordes genom en webb-enkät och telefonintervjuer. Slutligen ämnade uppsatsen utföra en förenklad livscykelanalys (LCA) i en fallstudie över en sidoström av potatis från en snacksproducent, med en jämförelse av den global uppvärmningspotential för att producera antingen kraftvärme eller biogas och rötrest från potatisarna. Slutsatsen från kartläggningen av sidoströmmar i regionen var att det fanns stora luckor i datamaterialet för primärproduktion och livsmedelsproducenter, speciellt gällande sidoströmmar som inte är avfall. Sidoströmmar från konsumentsektorn var bäst kartlagda. Slutsatserna från intervjuerna med företag inom livsmedelsproduktionssektorn var att samtliga av de deltagande företagen arbetade med sina sidoströmmar på något vis, och att incitamenten bakom olika sätt att hantera sidoströmmar var ekonomiska aspekter och miljömässiga aspekter. De hindras till exempel av att inte ha korrekt utrustning, pengar för att kunna investera, eller att de upplever att lagstiftningen gällande ansvar och kvalitetskrav och att behöva vara registrerad som foderproducent som för komplicerat. Slutsatsen för LCA fallstudien var att från perspektivet global uppvärmningspotential så är det bättre att producera biogas och rötrest från potatissidoströmmen än att producera kraftvärme. För framtida forskning är det rekommenderat att regelbundet utföra liknande kartläggningar av sidoströmmarna i livsmedelskedjan i Västra Götaland, och att intervjua företagen inom livsmedelsproduktion med jämna mellanrum, för att hålla koll på förändringar och uppmuntra förbättringar.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)