UBER and UberPop –To be or not to be banned in the EU?

University essay from Lunds universitet/Juridiska institutionen

Abstract: UBER är ett globalt företag som växer snabbt. UBER har skapat en applikation som gör det möjligt att, via applikationen, beställa en taxiresa från en person som kör sin egen bil. Enligt UBER är det dock inget transportföretag, utan istället en teknologiplattform. Detta nya fenomen, där företag möjliggör tillgång till andra personers ägodelar, kallas för delningsekonomi. För att bli en UBER-förare krävs kommersiell försäkring, taxiförarlegitimation samt en bil. UBER har däremot även en lågkostnadsservice som kallas för UberPop. För att köra UberPop krävs ingen taxiförarlegitimation eller kommersiell försäkring. Medlemsstater har dock agerat och infört såväl restriktioner som förbud mot både UberPopförare och mot UBER. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka huruvida en restriktion eller ett förbud mot UBER och UberPop är förenligt med EU-rätten. Uppsatsen börjar med att analysera den rättsliga karaktären av UBER och UberPop. Det är min slutsats att UBER både kan ses som en informationssamhällets tjänst, som en taxitjänst. För det fall att UBER endast hade setts som en informationssamhällets tjänst är området reglerat på EU-nivå. Hade UBER istället setts som en taxitjänst, är området reglerat på nationell nivå. När det förekommer rättsosäkerhet samt skillnader i lagstiftning mellan medlemsstaterna, kan det uppstå hinder för den inre marknaden. Min uppfattning är att dessa hinder bör undanröjas genom samordning och reglering på EU-nivå. Detta för att undvika att medlemsstaterna tillämpar olika regler och för att främja den fria rörligheten. Begränsningar av de grundläggande rättigheterna kan göras om det är motiverat. I sådana fall måste begränsningarna vara proportionella, nödvändiga samt reflektera samhällsintressen som erkänns av EU. Uppsatsens slutsats är att en begränsning eller ett förbud mot UBER är oförenligt med EU-rätten. Detta eftersom UBER-förare faktiskt har kommersiell försäkring och taxiförarlegitimation. Det är därför inte möjligt att argumentera att det inte är lika säkert som vanliga taxibilar, eftersom de har samma taxiförarlegitimation och försäkringar. Min uppfattning är att det däremot är möjligt att begränsa eller förbjuda UberPop, så som det är uppbyggt och fungerar idag. Enligt min uppfattning vore en begränsning, eller ett förbud, proportionerligt, nödvändigt och legitimt eftersom föraren varken har taxiförarlegitimation eller rätt försäkring. En begränsning av UberPop skulle således kunna motiveras med hänsyn till allmän ordning och säkerhet.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)