Naturban : naturinspirerad gestaltning av en park längs Fyrisån i Uppsala

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Städer ligger ofta i områden med en naturligt hög biologisk mångfald. De globala klimatförändringarna innebär en ökad förekomst av extremväder vilket tillsammans med storskaliga monokulturella landskap utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. Städer har potential att utgöra ekologiskt värdefulla miljöer om de utformas på rätt sätt och där spelar landskapsarkitekten en central roll. Detta arbete avser att ge ett exempel på hur en park längs en å i en urban kontext, i detta fall Fyrisån i Uppsala, kan utformas för att innehålla både sociala och ekologiska värden, samt utgöra en miljö som är resilient mot klimatförändringar. Naturbaserade lösningar lägger grunden för utformningen i syfte att skapa mervärden inom exempelvis människors hälsa, ekologi och vattenrening. Gestaltningen har tagits fram utifrån tre metoder; studiebesök, litteraturgenomgång och designprocess. De inledande studiebesöken fungerade framför allt som inspirerande exempel och vi besökte Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, Klinta Trädgård i Höör, Skåne, samt en ny stadsdelspark i Norra Ormesta, Örebro. Delar ur studiebesöken fördjupas i litteraturgenomgången som även tar upp relevanta ämnen utifrån uppsatsens syfte. Designprocessen som löpt parallellt med de andra metoderna innefattar inledande platsbesök med kartläggning av platsens förutsättningar och tidiga idéskisser, vilket landade i ett program för vidare gestaltningsarbete. Konceptet ”Naturban” sammanfattar och ramar in vår vision för den valda platsen som har potential att utvecklas till grönskande park, mellan den centrala staden och naturreservatet Årike Fyris som tar vid i söder. Begreppet Naturban anspelar på att lyfta in naturen mer i den urbana miljön. Uppsatsens resultat utgörs av en park som är rik på växtlighet, och dess naturlika och lummiga karaktär bidrar med hälsofrämjande ekosystemtjänster för människor i staden, såsom naturupplevelser, rekreation och avkoppling. Genom en höjdmässigt tillgängliggjord åkant, strategisk placering av växtlighet, och flertalet bryggor tillvaratas det soliga läget intill Fyrisån. En variation och rikedom av arter och växtskikt, både öppna och täta partier, samt flera pollen- och nektarproducerande arter, bidrar med ekologiska värden. De ekologiska värdena förstärker de lokala ekosystemen i staden genom att inspiration till växtval och naturtyper hämtas från det angränsande naturreservatet Årike Fyris. Den extensiva mängden grönska, en damm och genomträngliga markskikt främjar parkens förmåga att infiltrera, rena och fördröja vatten, vilket skapar en plats som är resilient mot extremväder.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)