ET - för ett snabbare avelsframsteg i din besättning

University essay from SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

Abstract: Att Sverige behöver öka sina avelsframsteg för att kunna vara med och konkurrera på avelsmarknaden internationellt är känt inom näringen. Genom ET-verksamhet kan man öka avelsframstegen både på besättningsnivå och internationellt. Vi har fått i uppdrag av VikingGenetics att göra en folder om ET-verksamhet som är riktad till lantbrukare och rådgivare där de enkelt skall kunna få svar på vanligt ställda frågor. I arbetet finns det bilder och en schematisk bild som tydliggör ET-processen. I den ekonomiska delen kan man tydligt se vilka kostnader och intäkter som finns för raserna Holstein respektive SRB. Vi har även sammanställt resultat av embryoinläggningarna från Danmark, Finland och Sverige för att tydliggöra att Sverige ligger långt efter inom ET-verksamhet och kan bara bli bättre. Syftet med detta arbete är att lantbrukare och rådgivare skall få en mer positiv bild av ET-verksamhet när de har läst innehållet. Vårt mål är att VikingGenetics skall kunna dela med sig av vårt arbete till lantbrukare och rådgivare. I litteraturdelen tar vi upp de bakomliggande faktorerna som har givit ET-verksamhet framgång. Vi tar upp förberedelserna inför en spolning, t.ex. vilket djur man skall ha som donator och vilka man skall ha som mottagare. Hur en spolning går till, hur man hanterar embryon efter spolning samt vad säger det etiska perspektivet om ET-verksamhet är också delar som vi tar upp i arbetet. Vi gjorde ett gårdsbesök där vi fick vara med spolveterinär Anja Rätz och specialistseminören Kjell Carnbrand under en spolning och inläggning av embryon. Under besöket fick vi chans att ställa frågor och vi fick många bra svar. Vi har även utformat en mindre enkät med frågor som vi använde oss av när vi kontaktade tre lantbrukare och två rådgivare via telefon. Frågorna och svaren har vi sammanställt i under ”Frågor och svar”. Genom kontakt med Växa Sverige fick vi siffror om embryoinläggningar från Sverige, Danmark och Finland som vi sammanställde i en tabell. Av VikingGenetics fick vi siffror angående kostnader och intäkter med ET-verksamhet. I samråd med Hans Ståhlhammar utformade vi de ekonomiska kalkylerna. Frågorna vi ställde till rådgivarna och svaren vi fick stämde väl överens med litteraturstudien. Ekonomikalkylen visar på vinst med spolstödet, utan spolstöd är det svårt att räkna med någon vinst i pengar men det ger ett snabbare avelsframsteg och man bör se ET-verksamhet som en långsiktig investering i sin besättning. I Sverige är inte användningen av ET-verksamhet så vanlig och det beror delvis på att det inte finns ett lika stort intresse eller ekonomi hos de svenska lantbrukarna. Att använda sig av ET är en dyr teknik som kräver mycket arbete och framförallt engagemang från lantbrukarens sida. Risken att misslyckas är ganska stor om man inte går in helhjärtat i processen. Förberedelserna behöver planeras i god tid då donatorn och mottagarna ska brunstsynkroniseras. Man bör även välja ut 10-12 mottagare då risken är stor att flera djur kan falla bort av flera anledningar såsom dålig gulkroppskvalitet eller att djuret inte är i rätt fas i cykeln. Har man inte tillräckligt med djur finns även möjlighet att frysa embryon. Genom ET-verksamhet ökar man möjligheten att snabbare förbättra genestiska framsteg i besättningen genom att lägga in embryon i djur med sämre avelsvärden. Oftast använder man sig av kvigor som donatorer då de är lättare att få dem dräktiga än kor. Under våren 2015 öppnas en spolningsanläggning på Örnsro Skara, där VikingGenetics kommer att ta emot kvigor för ET-spolning. VikingGenetics kommer att köpa in kvigor med höga avelsvärden för spolning på Örnsro. Genom deras anläggning blir verksamheten i Sverige större, mer kunskap kommer att finnas lättare till hands och möjligheten att köpa embryon blir större. Lantbrukare som säljer sina kvigor kommer att ha möjlighet att köpa tillbaka sina kvigor och embryon från djuret till ett subventionerat pris. Vi tycker att vi har fått fram ett bra underlag till VikingGenetics för att ge ut till lantbrukare och rådgivare. Informationen är kortfattad och enkel att förstå.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)