Investigation of method for preventing oil spilled on the ground surface to migrate downwards and contaminate groundwater

University essay from Luleå/Department of Civil, Environmental and Natural resources engineering

Abstract: Projektet syftar till att undersöka hur effektivt som grundvattnet kan isoleras från olja som strömmat ut from läckande tankar genom att täcka markytan inom ett område av några hundratals eller tusentals kvadratmeter omgärdat av jordvallar. Det scenario som antas är ett snabbt utflöde av olja över markytan, följt av uppsamling av oljan efter en tidsperiod som här valts till 2 veckor. Oljans fyllningshöjd antas vara 0.5 m, vilket kommer att orsaka inträngning och migrering av olja in i det ”lermembran” som markytan täckts med. Problemet som skall lösas är att prediktera till vilket djup som membranet kommer att förorenas, dvs. hur mycket membranmaterial som måste tas bort och ersättas efter de två veckorna. Markytan antas vara helt horisontell.
Projektet omfattade utförande av ödermetertester på den artificiellt tillverkade membranleran, som innehåller en liten andel smektitrik lera (11 viktprocent) och som är ett kandidatmaterial för isolering av marken från dieselolja som kan läcka ut från havererade cisterner eller rörventiler. Ödometertesterna gjordes för att bestämma genomsläppligheten och svällningstrycket hos lermembranet för vatten och för dieselolja och de kompletterades med kolonntester för simulering av funktionen då olja får tränga in i lufttorrt respektive vattenmättat lermembranmaterial. Syftet var att bestämma om och i så fall hur oljemolekyler rör sig in i membranet.

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (in PDF format)