Strategies and organization for concept development

University essay from KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

Author: Sander De Vries; [2016]

Keywords: ;

Abstract: I dagens snabba, starkt konkurrensutsatt värld av kommersiell utveckling av nya produkter är det oerhört svårt att framställa ett framgångsrikt koncept. Många företag har upptäckt att det tar mer än de accepterade grunderna av hög kvalitet, låg kostnad, och differentiering att utmärka sig och tillfredsställa kunden. Det ligger i ett företags intresse hur verksamheten ska organiseras och vilka beslut som ska tas. Syftet med denna rapport är att undersöka hur organisationsstrukturer och företags interna arbetsstrategier hänger ihop med de metoder och beslut som används inom konceptgenerering för att kunna utveckla ett framgångsrikt produktkoncept och tillfredsställa kundens behov. Vid projektets start genomfördes en litteraturstudie som stod till grund för den teoretiska bakgrund som fanns för gruppens valda område. Vidare gjordes en kvalitativ undersökning i form av intervjuer med totalt sex respondenter på olika företag, varav två behandlas i denna rapport. Slutligen utfördes en analys som kopplar ihop den framtagna teoretiska referensram med den praktiska undersökningen för att jämföra skillnader och likheter. Resultaten talar för att de undersökta företagen till stor del utför grundliga och välutförda förstudier inför varje produktkoncept. En liknande ”Stage-Gate” process används av samtliga företag som hjälpmedel för att kontrollera att målen uppnås och att risker undviks. Faktorer som spelar roll vid framtagning av ett framgångsrikt produktkoncept är att ha tydliga prioriteringsordningar och göra rätt kompromisser gällande egenskaps- och funktionalitetsval. Samt gäller det ha en nära relation till kunden och kunna skapa ett stort värde, som även litteraturstudien förespråkar.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)