A Sustainable Approach to Transaction Cost Economics

University essay from Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Abstract: Examensarbetets titel: A Sustainable Approach to Transaction Cost Economics Seminariedatum: 2017-06-02 Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete i Strategic Management, kandidatnivå̊, 15 högskolepoäng Författare: Tova Ivarsson, Johan Knape, Henry Wang Handledare: Nikos Macheridis Nyckelord: Transaktionskostnadsekonomi, vertikal integration, corporate social responsibility, logistikbranschen, hållbarhet, etik, strategiska beslut, affärsmöjlighet. Syfte: Få en djupare förståelse av CSR och transaktionskostnadsekonomi i den moderna marknaden, genom att undersöka underliggande korrelationer och fortsatt utforska transaktioners natur kopplat till styrelsestruktur. Metod: En kvalitativ flerfallsstudie, baserad på data av tio respondenter från olika perspektiv. Studien följer Eisenhardts åttastegsmodel för att bygga teori från en fallstudie. Teoretiska perspektiv: Transaktionskostnadsekonomi står som huvudfokus för studien. Den utforskar attributen av en transaktion, som definieras av (1) tillgångsidiosynkrasi, (2) frekvens och (3) osäkerhet. Samtidigt har CSR fått fotfäste som en del av kärnverksamheten inom firmor, vilket kräver analys för att brygga gapet som ligger teorierna emellan. Empiri: Den svenska logistikmarknaden lägger grunden för den empiriska datan för studien, då den är starkt influerad av CSR. Detta är kopplat till Company 1, som valde att vertikalt integrera med sitt nystartade Project 1. Olika agenturer var inkluderade i datan för att få en mer nyanserad bild av problemet. Resultat: Då CSR blir allt populärare som en affärsmöjlighet behöver det inkorporeras som en aspekt som behöver tas i åtagande när man tar strategiska beslut gällande styrelsestruktur.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)