Essays about: "factors of risk management"

Showing result 1 - 5 of 598 essays containing the words factors of risk management.

 1. 1. Riparian plant biodiversity and community composition of ditches and straightened streams : identifying key environmental drivers in a boreal forest setting

  University essay from SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Author : Rasmus Staaf; [2024]
  Keywords : artificial waterways; riparian zone; novel ecosystems; ; forestry; ditch network maintenance; species richness; hill-diversity; drainage ditches; coarse woody debris; ditch cleaning; ecology;

  Abstract : Modified ecosystems are typically seen as degraded and having no ecological value. In many cases, the modification of the ecosystem was done more than 100 years ago and may have had time to recover and become a refugia for species that were once more common in the landscape. READ MORE

 2. 2. Hur mår vi bra av en gågata? : faktorer som påverkar den mentala hälsan och upplevelsen bland stadens hårdgjorda miljöer, med gågatan i fokus

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Odd Nilsson; [2024]
  Keywords : gågata; gågator; boende i staden; miljöpsykologi; mental hälsa; landskapsarkitektur; rumslighet; grönska; ljudbild; trafik; människor; stress;

  Abstract : De senaste 200 åren har städer blivit majoriteten av människans boendemiljö, både globalt och i Sverige. Att bo i en stad idag innebär en ökad risk för både fysisk och mental ohälsa. Stadsplaneringen kan bidra till att minska risken, genom att ta hänsyn till faktorer som bidrar till ett ökat välbefinnande i staden. READ MORE

 3. 3. Privatträdgårdens potential som resurs för gynnande av pollinationssamhällen

  University essay from SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karin Ericsson; [2024]
  Keywords : Pollinatörer; Biologisk mångfald; Urbanisering; Gynnande åtgärder; Påverkansfaktorer;

  Abstract : I detta arbete undersöks hotbilden mot de viktigaste pollinatörerna i Sverige, påverkansfaktorer samt vilka handlingsalternativ som finns för privatpersoner med engagemang i frågan. I dagsläget är många viktiga pollinatörer globalt och nationellt hotade, och därmed också de ekosystemtjänster som vi människor drar nytta av dagligen. READ MORE

 4. 4. Potential and Limitations of the Sketch Map Tool in the International Red Cross Red Crescent Movement

  University essay from Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Author : Kimon Letzner; [2024]
  Keywords : Disaster risk reduction; Participatory action research; Community risk mapping; International Red Cross Red Crescent Movement; Colombia; Technology and Engineering;

  Abstract : In disaster risk management, participatory mapping (PM) closes spatial data gaps in communities by integrating local risk knowledge. The thesis examined the potential and limitations of the Sketch Map Tool (SMT) as a PM tool for community-based disaster risk reduction (DRR) through an International Red Cross Red Crescent Movement case study. READ MORE

 5. 5. Sustainable Finance: A case study of Swedish Banks' engagement in Sustainable Development Goals

  University essay from Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/LUMID International Master programme in applied International Development and Management

  Author : Felicien Come Rukundo; [2024]
  Keywords : Sustainable finance; Sustainable Development Goals; Agenda 2030; Paris Agreement; Need; Creed; Greed; Social Sciences;

  Abstract : Sustainable finance incorporates actions and policies for economic development, social inclusion, and environmental sustainability. The development of the Sustainable Development Goals (SDGs) by the United Nations became a guide for the transformation towards sustainability and social inclusion. READ MORE