Optimal prissäkringsandel : en jämförelse mellan maltkorn och foderkorn

University essay from SLU/Dept. of Economics

Abstract: Spannmålsmarknaden blir allt mer volatil, vilket innebär att riskexponeringen inom lantbrukssektorn ökar. För att minska prissfluktuationerna blir det allt mer aktuellt för lantbrukare att prissäkra sina råvaror och därmed minska riskexponeringen. Möjligheten att prissäkra maltkorn via futureskontrakt har endast varit tillgängligt sedan 2010 på MATIF-börsen. Syftet med studien är att analysera optimal prissäkringsandel för foderkorn och maltkorn samt att jämföra skillnader mellan dessa grödor. Tidigare studier har kritiserat möjligheten att prissäkra maltkorn med hjälp av futureskontrakt. För att undersöka den optimala prissäkringsandelen av maltkorn och foderkorn har teorier utvecklade av Peck (1975) samt Myers och Thompson (1989) tillämpats. Studien tillämpar en kvantitativ forskningsmetod med en deduktiv ansats. Det empiriska data som använts i studien utgörs av Lantmännens spotpriser för maltkorn och foderkorn samt terminspriser för maltkorn från MATIF och foderkornspriser från LIFFE. Resultaten ifrån studien skiljer sig mot tidigare studier inom området av b.la. Nilsson (2001). Estimeringar i denna studie visar på en betydligt högre optimal prissäkringsandel än vad Nilsson (2001) gjorde. Inga tidigare studier har beaktat kvalitetsrisk vid estimering av optimal prissäkringsandel för maltkorn. Även om kvalitetsrisken beaktas framkommer ändock att en betydligt högre andel maltkorn bör prissäkras än vad tidigare studier har kommit fram till.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)