Essays about: "Examples of literature review"

Showing result 1 - 5 of 166 essays containing the words Examples of literature review.

 1. 1. Odling av växter för naturvård i Sverige : behovsanalys och processbeskrivning

  University essay from SLU/Dept. of People and Society

  Author : Sofia Dahlgren; [2022]
  Keywords : Inhemska växter; naturvård; odling; kärlväxter; ängsväxter; ekologi; bevarandebiologi; biologisk mångfald; ekosystemtjänster; restaurering;

  Abstract : Förlusten av biologisk mångfald är numera ett erkänt problem över hela världen. Många forskare och organisationer har gått ut med att vi måste restaurera stora naturområden med utarmade ekosystem för att bromsa och helst vända denna trend (Balvanera et al. 2019; IUCN 2019). READ MORE

 2. 2. Naturban : naturinspirerad gestaltning av en park längs Fyrisån i Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sara Lovisin; Josefin Vidén; [2022]
  Keywords : naturbaserade lösningar; mångfunktionell yta; resiliens; urbanekologi;

  Abstract : Städer ligger ofta i områden med en naturligt hög biologisk mångfald. De globala klimatförändringarna innebär en ökad förekomst av extremväder vilket tillsammans med storskaliga monokulturella landskap utgör ett hot mot den biologiska mångfalden. READ MORE

 3. 3. Urbana ekosystemtjänster : en fallstudie av Uppsala kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Matilda Lundh Berg; [2022]
  Keywords : ekosystemtjänster; hållbar stadsutveckling; kommunal planering; planeringsverktyg;

  Abstract : Urbanisering, likt andra samtida utmaningar, åskådliggör ett behov av en mer hållbar stadsutveckling. Idag finns det en medvetenhet om de utmaningar som städer står inför vilket har lett till att den täta och gröna staden förespråkas. READ MORE

 4. 4. “The Sleeping Partner” : A qualitative research examining the “sponsorship” entry in the Middle East- The case of the UAE

  University essay from Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Author : Ahmed Madi; Hassan Alssaqqal; Edwin Zarkovsky; [2022]
  Keywords : Sponsorship; market entry strategies; United Arab Emirates UAE ; Entry Modes; Local sponsor selection criteria;

  Abstract : Scholars in the international business field have presented various findings on international entry mode strategies, yet few were conducted on the Middle East. However, a recent study has presented a new form of entry mode used among multinational corporations (MNCs) in the Middle East where foreign companies tend to form partnership with individuals (local sponsor) rather than corporations when entering the market. READ MORE

 5. 5. Obstacles and Opportunities forReusing Material in theConstruction and Real Estate Industry : A study towards an upscaled reuse implementation to achieve net zero emission at Akademiska Hus

  University essay from KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Byggvetenskap

  Author : Kristina Chaba; Natasha Mridha; [2022]
  Keywords : Reuse; Construction industry; Real Estate industry; CO2 -emissions; Akademiska Hus; Återbruk; Byggbranschen; Fastighetsbranschen; CO2-utsläpp; Akademiska Hus;

  Abstract : The construction- and real estate industry can be held accountable for major pollution and is responsible for 20% of the total emissions of greenhouse gasses in Sweden. To reduce their emissions and contribute to a sustainable future, actors in the industry work effectively to transition from a linear economy to a circular one. READ MORE