Essays about: "Gunnar Dahlberg"

Found 1 essay containing the words Gunnar Dahlberg.

  1. 1. Implementation and evaluation of a text extraction tool for adverse drug reaction information

    University essay from Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

    Author : Gunnar Dahlberg; [2010]
    Keywords : text extraction; adverse drug reactions; permutation; soundex; porter stemming; levenshtein distance; longest common subsequence distance;

    Abstract : Inom ramen för Världshälsoorganisationens (WHO:s) internationella biverkningsprogram rapporterar sjukvårdspersonal och patienter misstänkta läkemedelsbiverkningar i form av spontana biverkningsrapporter som via nationella myndigheter skickas till Uppsala Monitoring Centre (UMC). Hos UMC lagras rapporterna i VigiBase, WHO:s biverkningsdatabas. READ MORE