Advanced search

Found 1 essay matching the above criteria.

  1. 1. Etableringsbevattning av stadsträd : hur kan en biologiskt optimal bevattningsregim utformas och samtidigt vara resurseffektiv att utföra?

    University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

    Author : Victor Eklund; [2022]
    Keywords : stadsträd; bevattning; trädetablering; etableringsbevattning; etableringsskötsel;

    Abstract : Fullvuxna stadsträd har stor förmåga att leverera ekosystemtjänster för oss människor. För att kunna bli fullvuxna anses kvalitén på den bevattning som utförs innan träd själva kan försörja sig på vatten, etableringsbevattning, vara avgörande. READ MORE