Essays about: "stadsträd"

Showing result 1 - 5 of 43 essays containing the word stadsträd.

 1. 1. Exotiska trädarter i urbana miljöer : fördelar, nackdelar och risker kopplat till användningen av exotiskt växtmaterial i urbana miljöer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Johan Nilsson; Filip Andersson; [2019]
  Keywords : stadsträd; exotiska; risker; fördelar; urban; hållbar; artdiversitet; invasivitet;

  Abstract : The design of our outdoor environments is today an important part of a functioning city. The cities are growing more densely and the green areas are getting smaller. This means that the presence of vegetation and especially trees in urban environments is of great importance. READ MORE

 2. 2. Blandalléer i stadsmiljö : två konceptuella gestaltningsförslag för en arboretumallé längs Torsgatan i Stockholm

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jesper Karlsson; [2019]
  Keywords : arboretumallé; blandallé; diversitet; stadsträd; trädbestånd;

  Abstract : Idag hotas stadens träd av stundande sjukdomar och epidemier och det är osäkert vilka arter som kommer drabbas. En mångfald av trädarter är av vikt för att höja motståndskraften i stadens trädbestånd och därmed säkra förekomsten av träd i staden. READ MORE

 3. 3. Utveckling av nyplanterade träd i urban miljö : en studie av trädplanteringar i Hyllie

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karin Johansson; [2019]
  Keywords : träd; utveckling; kompaktering; urban miljö; vitalitet; etablering; omplantering; tillväxt; platsanalys;

  Abstract : Stadsträd är viktiga inslag i den urbana miljön och bidrar med en rad värden som påverkar människans fysiska, psykiska och sociala hälsa. Våra städer består till stor del av trädstrukturer som bidrar till viktiga ekosystemtjänster i ett föränderligt klimat. READ MORE

 4. 4. Att leda dagvatten till trädgropar i staden

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Rebecka Brinck; [2019]
  Keywords : dagvatten; gatuträd; växtbädd; skelettjord;

  Abstract : Träd i stadsmiljö utsätts för flera faktorer som påverkar dem negativt och sänker deras vitalitet. En av faktorerna är brist på vatten. Samtidigt fortsätter de hårdgjorda ytorna i städerna att breda ut sig, vilket också ökar mängden dagvatten som inte kan infiltreras. READ MORE

 5. 5. Med eller utan träd? : en studie av stadsträd med fokus på artdiversitet och med exempel från Sveriges tre största städer

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Saga Agelii; [2019]
  Keywords : stadsträd; trädsjukdomar; skadedjur; artdiversitet; ståndortsanpassat växtmaterial; exotiskt växtmaterial;

  Abstract : Att framtidssäkra städernas trädbestånd kan ses som ett synnerliget viktigt arbete för att göra klimatet i morgondagens urbana miljöer gynnsamt för såväl människor som resten av ekosystemet. Men stadens extrema förhållanden som livsmiljö för växter, klimatförändringar och andra utmaningar som skadedjur och trädsjukdomar utgör prövningar för landskapsarkitekter och landskapsingenjörer. READ MORE