Utvärdering av miljökvaliteter i utemiljö vid barn- och ungdomspsykiatrisk akutmottagning

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: Trädgårdar och natur har visat sig ha positiva hälsoeffekter bland annat på stress. Förr var sjukhusets placering viktig med hänsyn till att det skulle finnas tillgång till vacker natur. Inom psykiatrin var trädgårdar och trädgårdsterapi en del av behandlingen och ansågs kunna lindra ångest. Intresset för trädgårdar inom vård och psykiatri minskade kraftigt under 1900-talets mitt, men idag finns åter ett intresse för hur vårdens fysiska miljö påverkar patienterna och deras tillfrisknande. I den här kandidatuppsatsen undersöks hur utemiljön vid en barn-och ungdomspsykiatrisk akutmottagning kan utformas med stöd i evidensbaserad design om trädgårdar i vårdsammanhang. Syftet är också att redovisa eventuella förslag till åtgärder i en plan. Som metod har utomhusmiljön undersökts utifrån sammanlagt nitton designkriterier som visat sig viktiga i utemiljön vid vårdinrättningar. En semistrukturerad fokusintervju med personal på den aktuella barn - och ungdomspsykiatriska akutmottagningen har genomförts i syfte att undersöka betydelsen av utomhusmiljön och designkriterierna för patienterna. En tidigare uppgift genomförd inom ramen för kursen hälsoträdgårdar (kallad pilotstudien) vid samma barn- och ungdomspsykiatriska akutmottagning har gett viktig bakgrundskunskap om målgruppen och deras behov i kontakten med utemiljön. Atriumgårdarna anses viktiga för patienterna, särskilt för de som vårdas under tvång. Utemiljön ses också som en tillgång i vården av patienterna då de bland annat kan hjälpa till och dämpa ångest med till exempel fysisk aktivitet. Atriumgårdarna föreslås bland annat få olika utformning med utgångspunkt från utmaningsgradienten i teorin om stödjande miljöer. Atriumgård A får stå för avskildhet, vildhet/natur och rofylldhet medan atriumgård B inriktas mot sociala möjligheter samt lustfyllda och meningsfulla aktiviteter. I omgivande grönområde föreslås ändringar som bland annat mer sammanhängande promenadstråk, fler sittplatser och aktivitetsområde inriktat på äldre barn. Avslutningsvis redovisas resultatet i en illustrationsplan för atriumgårdarna och en illustrationsplan för det omgivande grönområdet där överväganden har gjorts från både inventering och intervju.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)