Kvinnors trygghet i det offentliga rummet : en undersökning av hur stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun arbetar med kvinnors trygghet

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Kvinnor uppger i högre grad än män att de känner sig otrygga i den offentliga miljön. För kommuner, så som Uppsala, som eftersträvar jämlikhet i stadsplaneringen är detta en viktig fråga att hantera. Detta eftersom otryggheten ofta begränsar kvinnors rörelser i det offentliga rummet. I den här uppsatsen undersöks problematiken kring kvinnors trygghet i det offentliga rummet med fokus på hur stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun arbetar med detta. Även risken att utsättas för brott behandlas. Undersökningen visar på ett arbetsverktyg för social konsekvensanalys som kommunen använder och trygghetsvandringar. Olika problemområden tas upp så som tunnlar, naturmarker, buskage och bristande belysning. Även Uppsala kommuns arbete med förtätning som svar på det stora bostadsbehovet undersöks. Förtätningsarbetet medför bland annat att markparkeringar byggs bort och istället lokaliseras bilar till parkeringshus och garage som ibland kan upplevas som otrygga. Flera gånger vägs Uppsala kommuns trygghetsarbete mot andra värderingar och intressen. Dessa kan exempelvis vara nattaktiva djurs behov av mörker mot kvinnors rätt att kunna jogga på kvällen eller användningen av trafiksäkra tunnlar som samtidigt kan upplevas som obehagliga. Resultaten från studien jämförs sedan med Boverkets skrift Plats för trygghet samt forskning om kvinnors trygghet och utsatthet för brott.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)