Essays about: "stadsplanering"

Showing result 1 - 5 of 331 essays containing the word stadsplanering.

 1. 1. Placemaking - en process som främja social hållbarhet i stadsplanering? : en undersökning i teori och exempel från skandinavisk praktik

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Hanna Leufvén; Maria Nilsson; [2020]
  Keywords : placemaking; social hållbarhet; hållbar stadsutveckling; skandinavien; tillfälliga installationer; medborgarmedverkan;

  Abstract : En hållbar utveckling är högt på agendan i dagens stadsplanering. I takt med den starka urbanisering som sker blir staden en allt viktigare arena för att hantera den sociala pelaren av en hållbar utveckling. Att människor är delaktiga och involverade i utvecklingen av sin omgivning är viktigt för social hållbarhet i stadsplanering. READ MORE

 2. 2. Stadsgatans utformning : en undersökning av faktorerna som styr gatans utformning och om shared space i en framtida förtätad stad

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Zara Persson; [2020]
  Keywords : bilsamhället; stadsplanering; gatuutformning; hållbarhet; shared space; förtätning;

  Abstract : I takt med att staden ska bli mer hållbar och urbaniseringen gör att staden förtätas kan nya prioriteringar behöva göras. Hållbara transportmedel så som gående, cykel och kollektivtrafik kan behöva större utrymme i en förtätad stad och bilens framkomlighet kan behöva begränsas. READ MORE

 3. 3. Att nyttja tills vidare : temporära aktiviteter och funktioner i underutnyttjade urbana rum

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Matilda Dahlström; [2020]
  Keywords : temporär; temporär funktion; temporär gestaltning; stadsplanering; landskapsarkitektur; stadsutveckling; social hållbarhet; underutnyttjade stadsrum; under förändring; urban;

  Abstract : Syftet med arbetet har varit att studera huruvida temporär landskapsarkitektur kan förändra underutnyttjade stadsrums identitet, atmosfär och upplevda värde. Dessutom ville jag undersöka om det temporära skulle kunna ha långsiktiga följdeffekter på stadsrummen och de människor som besöker dem även efter det att det temporära har avslutats, och om det temporära skulle kunna främja eller förbättra socioekonomisk hållbarhet i staden. READ MORE

 4. 4. Ett gestaltningsförslag för Ursviks torg med fokus på hårda materials klimatpåverkan : att skapa mer hållbara landskapsarkitekturprojekt genom klimatberäkningar

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Amanda Smedberg; [2020]
  Keywords : BIMitigation; gestaltning; hållbar stadsplanering; hårda material; klimatpåverkan; LCA; livscykelanalys;

  Abstract : Sverige har som mål att år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Samtidigt pågår en global trend av ökad urbanisering i kombination med att befolkningen växer. READ MORE

 5. 5. Ekosystemtjänster i stadsplanering : en granskning av tre planprogram från perioden 2016-2020 i Uppsala kommun

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Frida Nilsson; [2020]
  Keywords : ekosystemtjänster; urbana miljöer; stadsplanering; planprogram;

  Abstract : Ämnet för uppsatsen behandlar frågan om ekosystemtjänster i planeringsskedet för urbana miljöer. Uppsatsen undersöker om och hur begreppen för ekosystemtjänster hanteras i stadsplaneringens programskeden för tre olika områden i Uppsala. READ MORE