Essays about: "stadsplanering"

Showing result 1 - 5 of 284 essays containing the word stadsplanering.

 1. 1. Ett grönt mellanrum i Gottsunda : om att lyfta dess upplevelsevärde och tydliggöra dess karaktär genom gestaltning

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Backmann; Hanna Sohl; [2019]
  Keywords : urban grönska; bostadsnära natur; upplevelsevärde; karaktär; naturupplevelse; grönstråk; gröna mellanrum;

  Abstract : Arbetet syftar till att uppmärksamma de bostadsnära och naturlika mellanrummens upplevelsevärden genom att undersöka karaktären och kvaliteter hos ett grönt mellanrum i Gottsunda. Med idéförslag i form av tillägg visar arbetet på hur mellanrummets karaktär kan förstärkas. I takt med att storstäderna växer minskar grönytorna. READ MORE

 2. 2. Inkluderande stadsrum som grund för den demoratiska staden : en explorative studie

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karolina Wingård; [2019]
  Keywords : demokrati; medborgare; offentlighet; stadsplanering; appropriering; territorialitet; stadsrum; exkluderande design; medskapande processer;

  Abstract : Uppsatsen är en studie av litteratur som behandlar stadsrummet som en demokratisk arena, där medborgare har rätt att ta plats och komma till uttryck. Fri tillgång till dessa platser skall för varje medborgare vara en grundläggande rättighet. Dock är stadsplanering en balansgång mellan öppenhet och trygghet. READ MORE

 3. 3. Public place, female space : a proposed structure plan for Kihinani, Zanzibar which includes women in the planning process

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Hanna Axelsson; Louise Nederman; [2019]
  Keywords : urban planning; women; informal settlements; developing country; public space; Zanzibar; MFS;

  Abstract : The urban population is rapidly expanding and Africa has the fastest growing population in the world. Zanzibar Town is the urban, densely populated area in Zanzibar, a semi-autonomous island state in Tanzania. During the last fifty years, the population has increased by 630% in the city. READ MORE

 4. 4. Design Thinking i Årstaviken : ett konceptuellt gestaltningsförslag för ökad offentlig yta i förtätad stadsmiljö

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Sofia Bergsten; Frida Frogsjö; [2019]
  Keywords : Design Thinking; blåstruktur; landskapsarkitektur; förtätning; medborgarinvolvering; medborgarprocesser; public participation; landscape architecture; densification; design on water;

  Abstract : I mål angivna i Agenda 2030 uppmanas FN:s medlemsländer att jobba enligt en rad olika hållbarhetsaspekter. Däribland behandlas mål för hållbar stadsplanering. Samtidigt pågår en global trend av ökad urbanisering, vilket i många fall leder till förtätning inom befintliga stadsstrukturer. READ MORE

 5. 5. Plats i förändring : i utrymmet mellan nu och framtid

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Astrid Sjöberg; [2019]
  Keywords : landskapsarkitektur; tillfällig arkitektur; tillfällig offentlig konst; stadsplanering; förändring; tid; platsspecifikt;

  Abstract : En bärande del av landskapsarkitektens arbete är att delta i och forma processer för platsers förändring, i såväl storskaliga och strategiska frågor som i mer småskaligt gestaltande. Genom att undersöka om, hur och när tillfällig arkitektur och offentlig konst kan vara en del av en förändringsprocess försöker jag i detta examensarbete formulera hur de små- och storskaliga frågorna kan hanteras parallellt. READ MORE