Essays about: "stadsplanering"

Showing result 1 - 5 of 317 essays containing the word stadsplanering.

 1. 1. Likheter och skillnader mellan det senaste seklets bostadsgårdar : med fokus på funktion, rymlighet och naturkontakt

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Maria Dahoud; [2020]
  Keywords : stadsplanering; bostadsgård; gestaltning;

  Abstract : Under det senaste seklet har bostadsgårdar för flerfamiljshus genomgått flertal förändringar gällande aspekterna funktion, rymlighet och naturkontakt. Med tiden har Stockholm, precis som andra svenska städer, planerats med olika synsätt och perspektiv vilket påverkat stadens utformning. READ MORE

 2. 2. Sommarlovsstad : teori - praktik - projekt

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Fredrik Matz; [2020]
  Keywords : ungdomar; barn; unga; hälsa; lek; stadsplanering; temporär landskapsarkitektur; konst;

  Abstract : Under 1900-talet var Sverige en förebild och internationellt känt för sin stadsplanering med barn i fokus. Det anseendet har vi inte längre. Men att anlägga ett barnperspektiv på staden är avgörande för barns välbefinnande och utveckling. READ MORE

 3. 3. Plats för tjejer! : en studie av tjejers användning och attityder till det offentliga rummet

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Linnéa Bergkvist; [2020]
  Keywords : ungdomar; tjejer; rörelsefrihet; offentliga rummet; stadsplanering; maskulinitet;

  Abstract : Uppsatsens syfte är att, med utgångspunkt i feministisk teori, undersöka hur tjejer använder sig av och relaterar till det offentliga rummet med fokus på positiva upplevelser. Uppsatsen syftar vidare till att undersöka hur de använder det offentliga rummet och vad det är som gör platserna de besöker intressanta. READ MORE

 4. 4. Stadsförtätningens konsekvenser på sociala värden : en studie av planprogrammet 2017 för utbyggnad och förtätning i Eriksberg, Uppsala

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Jana Rafea; [2020]
  Keywords : förtätning; sociala värden; konsekvenser; samhälle; stadsplanering;

  Abstract : Detta arbete behandlar stadsförtätningen i Eriksberg, Uppsala och hur den har an-vänts som en lösning på bostadsbristproblematiken. Bostadsbristen i Uppsala har lett till ökad förtätning på grund av dess fördelar. Genom stadsförtätning tas mindre mark i anspråk och befintlig infrastruktur förbättras och byggs på. READ MORE

 5. 5. Markanvändningsmöjlighet för rekreation i stadens utkant : förslag till ny användning av Sege industriområde i Malmö

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Annie Kouns; [2020]
  Keywords : utkant; periurbana landskap; urbana grönytor; grönområde; grönstruktur; rekreationsområde; rekreation; hållbar stadsutveckling; urban hållbarhet; kantzon;

  Abstract : Kandidatarbetet behandlar växande städers ökande behov av nya grönytor för att tillgodose invånarna med rekreationsmöjligheter. Den växande urbanisering bidrar till förtätning, vilket vanligen sker på bekostnad av stadens grönytor. READ MORE