Klimatzonen : vintersval trädgård i kontorsbyggnad

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: I en inglasad miljö kan vi skapa ett annat klimat än det som råder utomhus vilket gör det möjligt att odla ett annat växtmaterial än det vi har i våra trädgårdar. Växter från exotiska platser skapar intressanta miljöer i vintermörkret. Vilka växter som trivs beror på vilka temperaturer som råder i den inglasade miljön och tillgången på vatten och ljus (Payne, G 2012). Husvärden AB är ett företag i byggbranschen som värderar klimatsmarta energieffektiva lösningar i byggandets alla led. Deras senaste projekt är en stadsdel i området Krokslätts fabriker i Göteborg som är ritad av Wingårdh arkitekter. I April 2014 står första huset färdigt i området, ett kontorshus på 6 våningar. Huset är utrustat med ett klimatskal på östra och södra fasaden. Klimatskal är en byggteknisk lösning för att fördröja solvärme att ta sig in i byggnaden. Att kyla ner inomhusluft är kostsamt och energikrävande, genom att bygga ett skal som ligger utanpå fasaden stannar en del av värmen i skalet och skyddar mot kyla under vinterhalvåret. I klimatskalet råder ett klimat som kan liknas vid ett vintersvalt klimat, med varma somrar och milda vintrar. Temperaturen ligger mellan 0-30 grader, men håller sig mest inom spannet 7 till 22 grader. Klimatskalen ska inredas med växter som fungerar som ett ytterligare skydd mot värme. Klimatskalet på östersidan är 3,5 m djupt och ska fungera som en vistelseyta för hyresgästerna i byggnaden. Arbetet presenterar ett växtval till kontorsbyggnaden. Klimatet i klimatskalet har jämförts med rådande klimat i världen. Det har skapat förståelse för hur växtmaterialet växer i naturlig ståndort och hur det går att applicera på en inomhusmiljö. Det växtmaterial som är användbart i vintersvala miljöer med temperaturer mellan 0 och 30 grader kommer från områden med subtropiskt klimat. Områden skiljer sig åt i mängd vatten och ljus, många växter har ett brett användningsområde medan andra har bestämda krav. Det finns flera aspekter att ta hänsyn till i lokalerna och även de styr växtvalet. De växter som valts ut är väl beprövade och finns omskrivna i litteratur som beskriver växter från områden med subtropiskt klimat och medelhavsklimat, däribland växter som sedan länge använts i orangerimiljöer. Arbetet koncentrerar sig på växter som är gröna året runt, de är utvalda för att passa in i husets formspråk och de utgör ett prydnadsvärde över hela året. Växterna placeras tillsammans utifrån samma ståndortskrav i ljust, halvskuggigt respektive skuggigt läge. Dessa ståndortsmässiga planteringar går att applicera på klimatzonen i angivet läge. Undersökning av klimatzonens funktion och utformning ligger som grund till en gestaltning med rumskapande form. Formen utgörs av växter i planteringskärl.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)