Tillgänglighet i offentliga utemiljöer, tillträde för alla : en fallstudie från Helsingborgs stad

University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Abstract: När tillgängligheten i offentliga miljöer brister begränsar och försvåras det dagliga livet för personer med funktionsnedsättning. Det är en fråga om mänskliga rättigheter att de offentliga rummen blir tillgängliga. Därför har regeringen omarbetat sin handikappolitik och satsat stora resurser på att förbättra tillgängligheten i svenska städer, främst genom deras strategi ”Lätt avhjälpta hinder” och Boverkets regelsamlingar. Målet är en förbättrad tillgänglighet både på befintliga platser och vid nybyggnationer. Arbetets syfte är att undersöka om regeringens handikappolitik och kommuners arbete för ökad tillgänglighet har lett till att svenska städer har blivit mer tillgängliga för personer med funktionsnedsättningar. Det behandlar även hur tillgängligheten i befintliga offentliga miljöer såsom handelsstråk, gågator, busshållsplatser och kulturhistoriska platser kan förbättras. I en fallstudie undersöks tillgängligheten i offentliga miljöer i Helsingborgs stad och resulterar i förslag på åtgärder för det som kan förbättras. Förslagen till förbättringar i Helsingborgs stad var huvudsakligen små och lätta att genomföra men det fanns även större förändringsbehov. En av de större förändringarna rörde handelstråket i Helsingborg där det vid affärer krävs trappor för att kunna komma in, vilket gör det svårt för personer med funktionsnedsättningar att komma in i butikerna. En lösning skulle kunna vara att med ett vilplan och ramper ta bort trappstegen in i butikerna. Resultatet visade att det arbetet som regeringen har gjort för att öka tillgängligheten har gett resultat men där är fortfarande mycket kvar att göra. I de delar av Helsingborg som jag undersökte märks det att arbetet och tänket för att funktionsnedsatta personer skall kunna ta del av hela staden är i full gång. Genom att göra regelsamlingarna stramare och ställa högre krav på att de efterföljs skulle arbetet för en tillgängligare stad kunna gå snabbare.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)