Kronandalen : gestaltning med hållbar dagvattenhantering i Luleå

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: Kronandalen är ett gammalt militärområde en kilometer från Luleå centrum. Idag består större delen av blandskog och öppna gräsmattor som genomkorsas av en del vägar. Området har flera verksamheter men få bostadshus. I dagsläget planerar Luleå Kommun för mellan 1000-2000 nya bostäder inom en 20-årsperiod. Här planeras även för ett parkstråk där områdets dagvatten ska tas om hand. Parkstråket ligger i områdets lågpunkt och består idag av ett igenslyat dike. I detta arbete presenteras ett gestaltningsförslag för det här parkstråket. Förutsättningarna för gestaltningen är enligt Luleå Kommuns detaljplaneprogram för området att dagvattnet från Kronandalen skulle tas om hand och renas i parkstråket. Mitt eget mål med gestaltningen var att dagvattenhanteringen skulle gestaltas på ett hållbart sätt. En hållbar dagvattenhantering bygger på att det är hållbart utifrån tre aspekter, socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Fokus i detta arbete låg på de två förstnämnda aspekterna. För att skapa en ekologiskt hållbar dagvattenhantering bör hänsyn tas till platsens förutsättningar. I Luleå är det vinter drygt 5 månader om året vilket dagvattenhanteringen måste klara. Det finns flera möjliga dagvattenlösningar som fungerar i ett kallt klimat men de kan alla isa igen och därmed minska eller helt sluta infiltrera vatten. Därför bör dagvattenlösningarna utföras med marginaler och man bör eftersträva att inte hårdgöra alla ytor. Den sociala hållbarheten studerades genom fyra platsbesök i befintliga parkmiljöer med öppen dagvattenhantering. Även vid skapandet av en socialt hållbar dagvattenhantering bör utgångspunkten vara platsens förutsättningar. Här handlar det om att skapa en socialt god livsmiljö genom att ta hänsyn till aspekter som tillgänglighet, trygghet, rekreation och estetik. Gestaltningsförslaget för parkstråket arbetades fram efter inventering och analys av Kronandalen samt genom att sammanfoga de ekologiska och sociala aspekterna. Konceptet för parkstråket döptes till Språngbräda, och handlar om att koppla samman historien, grönområdena och människorna i området. Förslaget bygger på två dagvattendammar som förbinds med en dagvattenkanal som tillsammans utgör stråkets ryggrad. Dagvattendammarna tar hand om, fördröjer och renar dagvattnet innan det släpps vidare ut i de omgivande fjärdarna. Runt dagvattendammarna finns det flera rekreationsmöjligheter, såväl sommar som vinter. Här finns lekredskap, konstinstallationer, ett café, promenadvägar, skidspår, snöskulpturer och bänkar att slå sig ned på för att njuta av parken. Egentligen är det omöjligt att säga om gestaltningsförslaget är hållbart i framtiden, eftersom ingen kan förutspå framtiden. Men parkstråket har goda förutsättningar då det uppfyller många sociala och ekologiska hållbarhetsaspekter.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)