Essays about: "dagvattenhantering"

Showing result 1 - 5 of 95 essays containing the word dagvattenhantering.

 1. 1. Planering av förebyggande åtgärder i hårdgjord miljö för att undvika kostsamma översvämningar

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Karin Israelsson Mace; [2019]
  Keywords : green infrastructure; divert; storm water; impermeable surface; flood; skyfall; skyfallskartering; dagvattenhantering; hårdgjorda ytor; översvämning; växtbädd; vattenmagasin; fördröjning;

  Abstract : Regn och översvämningar vid regn är ett problem som adresseras i allt fler kommuner. Detta arbete handlar om några av de utmaningar vi står inför när åtgärder ska planeras för att undvika översvämningar i tätorter. READ MORE

 2. 2. Klimatanpassa staden : gestaltade dagvattenlösningar i bebyggd miljö

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Elin Linde; [2019]
  Keywords : öppen dagvattenhantering; hållbar dagvattenhantering; biofilter; bioretention; regnbäddar; landskapsarkitektur;

  Abstract : Vatten finns överallt omkring oss, och spelar en livsviktig roll för våra samhällen. Men vad händer när vattnet i staden istället blir till ett problem som måste lösas? I detta examensarbete undersöks hur en medveten design kan förbättra den rubbade vattenbalansen i staden samtidigt som den bidrar till attraktiva och välbehövliga miljöer för människorna som bor där. READ MORE

 3. 3. Demonstrating a phytotechnological design-approach : plant biology in stormwater remediation practice

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Oscar Yachnin; [2019]
  Keywords : phytotechnology; phytoremediation; landscape architecture; stormwater management; contamination; pollution;

  Abstract : In this master’s thesis the field of phytotechnology is investigated. Phytotechnology is a collection of largely unexploited methods and processes that aim to employ the abilities of plants to manage contaminants in our environments. READ MORE

 4. 4. Blommande pärlband : Vilbergsparkens dagvattenstråk

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Anna Frenzel; [2019]
  Keywords : dagvatten; växtgestaltning; våtmarksvegetation; Vilbergen; Norrköping; park;

  Abstract : Intensivare regn och en tätare stadsbyggnad kommer att ställa större krav på både effektivare dagvattenhantering och effektivare nyttjande av ytor. Det är en viktig och självklar funktion hos våra parker att kunna ta hand om dagvatten. READ MORE

 5. 5. Betydelsen av grönstruktur inom dagvattenhantering - : en fallstudie av Kulltorp, Kristianstads kommun

  University essay from SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Author : Sofie Balke; [2019]
  Keywords : grönblå infrastruktur; dagvattenhantering; systemlösning;

  Abstract : Klimatförändringarna kommer att resultera i flera utmaningar för framtidens stadsutveckling. En stor del av den befintliga infrastrukturen har utformats under flera årtionden där behoven skiljde sig stort från de som påverkar stadsutvecklingen idag. READ MORE