I Heby pendlar vi hem till hästen : hästprofilering i landsbygdskommuner

University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Abstract: I Sverige har många landsbygdskommuner tampats med en minskande befolkning. Detta har inneburit att de i allt större utsträckning börjat leta efter nya sätt att profilera sig för att locka nya invånare och få befintliga att stanna kvar. Allt mer centralt har blivit att visa den livsstil man kan uppnå på landsbygden. Men varför väljer man just en hästprofil – när landsbygden erbjuder tusen andra möjligheter? Syftet med denna uppsats är att undersöka varför en landsbygdskommun väljer att etablera sig som en hästkommun, vilka för- och nackdelar som finns med detta samt vilka lärdomar som kan dras. För att kunna undersöka detta har jag använt mig av en fallstudie där Heby kommun har varit den aktör jag tittat på. Heby har sedan 2001 satsningen ’’Häst i Heby’’. Häst i Heby är både ett varumärke och en ideell förening, och målet är att kommunen ska bli en hästkommun, attraktiv för de som sysslar med hästar. För att undersöka argumenten för en hästsatsning har kvalitativ innehållsanalys använts. Utifrån teorier kring kommunala varumärken och platsmarknadsföring har jag undersökt vilka lärdomar som kan dras. Resultatet visar på hur landsbygdskommuner idag kan använda sig av livsstilssatsningar för att öka sin attraktionskraft. Anledningarna till att man väljer att profilera sig som just en hästkommun kan delas in i tre huvudargument: det ger landsbygden och det lokala jordbruket försörjningsmöjligheter, det finns en stark tradition av hästhållning och jordbruk i kommunen samt att hästen är en (trendig) livsstil som kan locka nya inflyttare och få befintliga invånare att stanna kvar. Det har visat sig att det vid en livsstilssatsning är viktigt att vara medveten om att en livsstil kan exkludera och komma i konflikt med andra. Exempel på lärdomar som kunnat dras är att det är viktigt att få med sig alla invånare.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)