Essays about: "kvalitativ innehållsanalys"

Showing result 1 - 5 of 102 essays containing the words kvalitativ innehållsanalys.

 1. 1. Now you see it, now you don’t - A literature-based study on identifying normative whiteness in relation to structural racism and social determinants of health

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Author : Laura Voutilainen; [2019-08-01]
  Keywords : whiteness; critical race and whiteness studies; social determinants of health; public health; structural racism; vithet; kritiska ras- och vithetsstudier; hälsans sociala bestämningsfaktorer; folkhälsovetenskap; strukturell rasism;

  Abstract : Bakgrund: Strukturell rasism betraktas alltmer som en central faktor för skillnader i hälsans sociala bestämningsfaktorer. Att eliminera sådana strukturer kan därmed ses som ett centralt mål för att nå jämlik hälsa för alla med lika villkor. Rollen av normativ vithet har dock inte ännu betraktats som en faktor inom folkhälsoområdet. READ MORE

 2. 2. Perceptions on the use of home telemonitoring in patients with COPD

  University essay from Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Author : Mari Andersson; [2019]
  Keywords : chronic obstructive pulmonary disease; qualitative content analysis; eHealth; chronic disease; home-based care; empowerment; Kroniskt obstruktiv lungsjukdom; kvalitativ innehållsanalys; eHälsa; kronisk sjukdom; hembaserad vård; egenmakt;

  Abstract : Introduction: There is a growing interest in how technology can be used in order to provide efficient healthcare. Aim: The aim is to explore perceptions on the use of home telemonitoring in patients with COPD. READ MORE

 3. 3. The Legacy of Apartheid : Spatial Injustices in South Africa

  University essay from Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Author : Emma Hänel; [2019]
  Keywords : Urbanization; sustainable; spatial justice; neoliberalism; Cape Town; Urbanisering; hållbar; geografisk rättvisa; nyliberalism; Kapstaden;

  Abstract : The rapid pace of urbanization means that cities will play a crucial role in sustainable development all over the world. Housing shortages, increasing pressures on land resources and a deteriorating environment are some of the challenges that need to be dealt with for cities to develop sustainably. READ MORE

 4. 4. Politicians in the Media - A Qualitative Analysis of Swedish political leaders in Dagens Nyheter and SVT

  University essay from Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Author : Gustaf Rossi; [2019]
  Keywords : ;

  Abstract : Syftet med den här magisteruppsatsen är att förstå vilken roll medierna har i en demokrati genom hur de konstruerar identiteterna på landets ledare. Metoderna som användes var en Kvalitativ innehållsanalys kombinerat med en Kritisk diskursanalys (CDA). READ MORE

 5. 5. Activity and participation among children with cognitive and physical disabilities in Kenya

  University essay from Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Author : Monika Friedrichs; [2019]
  Keywords : child; discrimination; incapability; occupational therapy; arbetsterapi; barn; diskriminering; engagemang; oförmåga;

  Abstract : Background: The possibility of activity and participation is just as important for a child with physical and cognitive disability as for any other child, but the challenges are more extensive for these children when it comes to participation in activities and taking part in social life. Aim: to describe the staffs perception of schoolchildrens activity and participation in schools for children with cognitive and physical disabilities in Kenya. READ MORE