Essays about: "aim of life"

Showing result 1 - 5 of 2029 essays containing the words aim of life.

 1. 1. Sustainability education in early childhood: Preschool teachers´perceptions and approaches in nurturing sustainability education practises

  University essay from Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Author : Rose Anyanwu; [2023-01-25]
  Keywords : Education; Sustainability; Sustainable Development SD ; Education for Sustainable Development ESD ; Early Childhood for Sustainable Education; Preschool teachers;

  Abstract : Aim: This study aims to examine early childhood teachers’ perceptions of Education for Sustainable Development as well as their pedagogical approaches for nurturing sustainability in Swedish preschools, and how their perceptions of ESD relate to their teaching strategies in nurturing sustainability education. Theory: Lev Vygotsky’s social constructivism emphasizes the significance of language and thought, social interaction, zone of proximal development, scaffolding, mediation, and collaborative work in learning. READ MORE

 2. 2. Specialist nurses’ Compassion Fatigue and related factors in the aftermath of COVID-19 : A correlation survey

  University essay from Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Author : Maria Spinola Pulido; Caroline Krylborn; [2023]
  Keywords : Compassion Fatigue; Compassion Satisfaction; Professional Quality of Life Scale; Perceived Organizational Support; turnover intention; Intensive Care Nurses; Nurse Anaesthetist; Empatitrötthet; medkänslatillfredsställelse; Professional Quality of Life Scale; upplevd organisatoriskt stöd; intention till egenuppsägning; Intensivvårdssjuksköterska; Anestesisjuksköterska.;

  Abstract : Background: Intensive Care and Anaesthetists Nurses are, through their profession and the COVID-19 pandemic, predisposed to suffering from Compassion Fatigue (CF). CF develops as stressors exceed the ability to cope with the demands of caring and has been associated with organisational factors. READ MORE

 3. 3. Rum för barn : ett gestaltningsförslag för Vaksalaskolans skolgård samt omgivande gaturum som ger plats för barn och unga

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Klara Allenmark; Linnea Modalen Sjökvist; [2023]
  Keywords : Skolgård; samnyttjande; barnkonventionen; gaturum; lekvärden; lekgata; miljöerbjudande; rörelsefrihet;

  Abstract : 88% av Sveriges befolkning bor i tätorter, vilket endast utgör 1,3 % av Sveriges totala yta. Urbaniseringstrenden förväntas fortsätta och barns miljöer är de som försvinner först då konkurrensen om ytan är stor. Då barn spenderar majoriteten av sin vakna tid på skolan, får skolgården en allt viktigare roll i barns uppväxtmiljö. READ MORE

 4. 4. Riskfaktorer för Strongylus vulgaris – en enkätstudie

  University essay from SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Author : Jessica Lernå; [2023]
  Keywords : Strongylus vulgaris; blodmask; stor blodmask; häst; avmaskning; riskfaktorer;

  Abstract : I stort sett exponeras alla betande hästar för endoparasiter någon gång under sin levnad. Strongylus vulgaris, en av hästens stora blodmaskar, anses vara den hästparasit som är mest patogen och kan orsaka skador som är direkt fatala. Strongylus vulgaris har en fekal-oral livscykel som tar cirka sex till sju månader att fullborda. READ MORE

 5. 5. Blicka ut och blicka in : ett gestaltningsförslag för Torsburgens nya naturstig

  University essay from SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Author : Susanna Palmqvist; [2023]
  Keywords : naturstråk; gestaltning i naturmiljö; inkluderande friluftsliv; Gotland; Torsburgens naturreservat;

  Abstract : Sveriges naturvårdslag säger att vi har en skyldighet att skydda natur och att göra den tillgänglig för alla. Naturområden skyddas av flera anledningar, dels för bevarandet av biologisk mångfald, dels för att ge människor plats för friluftsliv. READ MORE