Economic evaluation of preventive methods used in dentistry – a systematic review

University essay from Malmö högskola/Odontologiska fakulteten (OD)

Abstract: Syfte: Syftet med studien var att undersöka ekonomiska utvärderingar av preventiva metoder som används inom tandvården genom att göra en systematisk litteraturöversikt och besvara frågor om vilka preventiva metoder som analyserats avseende kostnad och effekt samt vilka typer av ekonomiska utvärderingar som analyserats. Material och metod: En sökningsstrategi genomfördes och PubMed, The Cochrane Library och Web of Science utgjorde databaser för litteratursökningen. Inklusions- och exklusionskriterier fastställdes och ett protokoll utgjorde grunden för läsningen av de inkluderade studierna i fulltext. En kritisk granskning av de inkluderade studierna genomfördes genom att använda ett andra protokoll. Resultat: Totalt 38 publikationer om ekonomiska utvärderingar av preventiva metoder som används inom tandvården inkluderades. Studier om kariespreventiva metoder var av övervägande majoritet (n=35) och endast ett fåtal studier utvärderade preventiva metoder för andra sjukdomar (n=3). Den vanligaste preventiva metoden som utvärderades var fissurförsegling (n=8) följt av fluorlackning (n=6) och vattenfluoridering (n=3). Många studier utvärderade kombinerade preventiva metoder (n=12). Typerna av ekonomiska utvärderingar var CEA (n=16) följt av CA/Cost-minimization analysis (n=10), CBA (n=3), en kombination av CEA och CBA (n=5), CUA (n=1) och en kombination av CEA och CA (n=1). Konklusion: Även om studierna om ekonomiska utvärderingar av preventiva metoder som används inom tandvården är betydligt fler än när SBU-rapporterna publicerades så kan ingen generell slutsats beträffande kostnadseffektiviteten dras på grund heterogenitet i design och sätt att analysera. Fler välgjorda studier rekommenderas.

  AT THIS PAGE YOU CAN DOWNLOAD THE WHOLE ESSAY. (follow the link to the next page)